Bodovanje

 

U kvalifikacionom postupku vrednuje se opšti uspjeh na maturskom ispitu, odnosno na završetku srednjeg obrazovanja, kao opšti uslov za upis.

Kao dodatni uslovi za upis vrednuju se:

 

  •  opšti uspjeh na završetku pojedinačnih razreda srednjeg obrazovanja; 
  •  uspjeh iz dva predmeta iz trećeg i četvrtog razreda srednjeg obrazovanja, od značaja za savladanje studijskog programa; 
  •  uspjeh na diferencijalnom ispitu (ukoliko je potreban); 
  •  diploma "Luča " ili ekvivalentna diploma.

 

Opšti uspjeh na maturskom ispitu, odnosno na završetku srednjeg obrazovanja, boduje se na sljedeći način:

  • Odličan (5) 5 bodova;
  • Vrlo dobar (4) 4 boda;
  • Dobar (3) 3 boda;
  • Dovoljan (2) 2 boda.

Za lica koja nijesu imala maturski (završni) ispit kao ocjena na maturskom (završnom) ispitu uzima se ocjena opšteg uspjeha završne godine srednje škole.

 

Diploma "Luča"

Diploma "Luča A " koja se dodjeljuje saglasno čl. 2 i 5 Uredbe o diplomi “Luča” (Sl. List RCG, br. 21/97) ili njoj ekvivalentna diploma boduje se sa pet (5) bodova.

Diploma "Luča B" koja se dodjeljuje saglasno čl. 3 i 5 Uredbe o diplomi “Luča” (Sl. List RCG, br. 21/97) ili njoj ekvivalentna diploma boduje se sa tri (3) boda.

 

Rangiranje

Na osnovu zbira bodova formira se jedinstvena rang Iista za sve učesnike u konkursu.Za studente strane državljane formira se posebna rang lista.

Upis na studijske programe Univerziteta vrši se na osnovu postignutih rezultata, u skladu sa ovim pravilnikom, koji se objavljuju na rang listi.

Kandidati sa istim brojem bodova ostvaruju pravo na upis pod jednakim uslovima.

MEĐUNARODNI PROJEKTI

 

 

Kontaktirajte nas

Ulica Josipa Broza bb, Stari aerodrom

81 000 Podgorica