Magistarske studije

Studijski program: Informacione tehnologije

Istraživački orjentisan program na magistarskim studijama omogućava studentima da identifikuju, analiziraju i shvate naučno-istraživačke probleme i sprovedu kreativna rješenja za njih. Akcenat u magistarskom studijskom programu je dat na samostalni studijsko istraživački rad kandidata, verifikovan kroz prateće naučno istraživačke projekte koji se finalizuju u magistarskoj tezi. Sticanjem zvanja magsitar kandidati imaju sva neophodna znanja i vještine da dizajniraju i upravljaju informacionim projektima, te obavljaju i koordiniraju neophodnim razvojnim aktivnostima.

Trajanje: 1 godina – 60 ECTS

Zvanje: Magistar informacionih tehnologija

I SEMESTAR

Inženjerstvo zahtjeva

Naziv predmeta Inženjerstvo zahtjeva
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa procesom prikupljanja zahtjeva. Ovladavanje tehnikama dobijanja zahtjeva i oblicima specifikacije i validacije zahtjeva.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Upravljanje softverskim projektima

Naziv predmeta Upravljanje softverskim projektima
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa procesom razvoja softvera, kao i alatima, metodama i tehnikama koji se u tome primjenjuju. Drugi cilj je osvjetljavanje raznih aspekata razvoja softvera, karakterističnih baš za softverske projekte, u poređenju sa drugim vrstama projekata.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Magistarski rad

Izborni predmet I

Izborni predmet 2

Izborni predmet III

IZBORNI PREDMETI

Upravljanje ljudskim resursima u IT kompanijama

Naziv predmeta Upravljanje ljudskim resursima u IT kompanijama
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Predmet pokriva oblast upravljanja ljudskim resursima u IT korporacijama iz tri ugla: programerskog, menadžerskog i organizacionog (tj. iz ugla organizacije/firme/tima koji realizuje softverski projekat). Prvi ugao odnosi se na ljudske aspekte u razvoju softvera sa aspekta programera koji učestvuje u nekom projektu. Drug iugao je vezan za kontrolu procesa razvoja softvera u pogledu upravljanja clanovima tima. Organizacioni ugao pruža uvid u razne moduse organizovanja rada u razvojnom timu
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Sajber kriminal i sajber bezbjednost

Naziv predmeta Sajber kriminal i sajber bezbjednost
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) • Medjunarodno-pravni okvir borbe protiv sajber kriminala. Medjunarodna saradnja.
• Pregled konvencije o sajbe kriminalu (CETS br.195) i zakonodavstvo u članicama EU koje tretira ovu problematiku. Protokol uz konvenciju o sajber kriminalnu koji se odnosi na inkriminaciju djela rasističke i ksenofobičke prirode izvršenih preko računarskih sistema.
• Zakonodavno-pvani okvir u Crnoj Gori i rezulati njegove impementacije.
• Primjeri pozitivne prakse u rješavanjuvisokotehnološkog kriminala
• Načini organizovanja u borbi protiv visokotehnološkog kriminala
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Savremeni koncepti digitalne forenzike

Naziv predmeta Savremeni koncepti digitalne forenzike
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) • Opis specifičnosti operativnog sistema ali i virtuelnog okruženja koje može da ponudi moguća anti forenzička djelovanja na dokaz, ali i da prikaže različitost u pristupu digitalnog forenzičara na fizičku i na virtuelnu mašinu.
• Najveći dio digitalne forenzike odnosi se na forenziku računarskih sistema, ili kompjuterski forenziku, bilo da su računari samostalni ili umreženi.
• Digitalna forenzika računraskog sistema obuhvata naučno ispitivanje i analizu podataka iz čvrstih diskova – HD, fajl sistema i drugih medija i prostora za skladištenje podataka u računarskom sistemu, tako d ase podaci mogu koristiti kao čvrsti dokazi i neoborivi dokazi pred sudom.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Napredni sistemi zaštite informacionih sistema

Naziv predmeta Napredni sistemi zaštite informacionih sistema
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) - upotrebljavati stečena znanja i vještine iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje odgovarajućih problema iz oblasti informacionih sistema;
- analizirati rizike komponenti informacionih sistema (programi, baze podataka, hardverski sistemi);
- definisati i implementirati zaštitu informacionog sistema;
- primijeniti stečena znanja iz oblasti zaštite informacionih sistema za rješavanje realnih problema iz života;
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Biznis strategije za razvoj informacionih sistema

Softverski uzori

Naziv predmeta Softverski uzori
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa naprednim konceptima softverskih paterna pomocu funkcionalnog programiranja i dolazećih tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Softverski procesi i održavanje softvera

Naziv predmeta Softverski procesi i održavanje softvera
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet  studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Upravljanje konfiguracijom softvera

Naziv predmeta Upravljanje konfiguracijom softvera
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Date su osnove upravljanja konfiguracijom softvera (Software Configuration Management – SCM). Objašnjen je način identifikovanja softverskih konfiguracija. Razmatrana je kontrola konfigurisanja softvera i određivanje statusa konfiguracije softvera. Na kraju je objašnjeno kako se vodi konfiguracija softvera i kako se upravlja kreiranjem i isporukom softvera.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Alati i metode softverskog inženjerstva

Naziv predmeta Alati i metode softverskog inženjerstva
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet  studenti savladavaju osnovne koncepte softverskih paterna
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera, kao i polozeni svi predmeti iz prethodnih semestara.
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Obezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera

Naziv predmeta Obezbjeđenje kvaliteta i testiranje softvera
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta obavezni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Ovaj predmet omogućava studentima upoznavanje sa standardima koji se odnose na sistem upravljanja kvalitetom koji sadrži sistemske zahtjeve za izgradnju poslovnog sistema kompanije kao i sitem za upravljanje bezbijednošcu informacija koji se moze koristiti u organizacijama bez obzira na veličinu.
Standardi se opisuju objašnjavajući njihovu potrebu, razvoj, implementaciju, certifikaciju, nadzor i provjeru kao i primjenu metodologije na pilot organizacije
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je predznaje iz osnova softverskog inžinjerstva
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Skladišta podataka

Naziv predmeta Skladišta podataka
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje studenata sa tipovima skladišta podataka i načinima modelovanja, dizajna, implementacije i administracije skladišta podataka. Drugo, cilj predmeta je upoznati studenta sa metodama i tehnikama pristupa i obrade velike količine podataka.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Internet marketing

Naziv predmeta Internet marketing
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj izučavanja ovog predmeta je stvaranje okvira za razumijevanje upravljanja i primjene marketinga na internetu, kao i upoznavanje studenta sa procesom razvoja strategije internet marketinga. Pored toga, studenti se upoznaju sa alatima, metodama i tehnikama koje se primjenjuju u internet marketingu, kako bi mogli samostalno da realizuju zadatke u praksi.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bežični računarski sistemi

Naziv predmeta Bežični računarski sistemi
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Proširivanje ranije stečenih znanja i vještina u oblastima računarskih mreža u domenu bežičnih računarskih sistema. Osposobljavanje polaznika da kritički evaluiraju postojeće pristupe i tehnike koje se koriste u obalsti mobilnog računarstva. Upoznavanje polaznika sa osnovnim tehnologija koje se korsite pri razvoju aplikacija za bežične računarske sisteme. Dobijena znanja i vještine omogućiće kvalitetnije projektovanje i implementiranje sistema za razmjenu podataka koji ispunjavaju princip "bilo kada, bilo kako, bilo gdje
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bezbjednost računarskih mreža

Naziv predmeta Bezbjednost računarskih mreža
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj nastave je da se studenti upoznaju sa izvorima ugrožavanja bezbjednosti, odnosno metodama i tehnikama zaštite računarskih mreža. Posebna pažnja usmjerena je na bezbjednost Interneta i njegove specifičnosti.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta Računarske telekomunikacije
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Napredni sistemi baza podataka

Naziv predmeta Napredni sistemi baza podataka
Studijski program Magistarske studije
Status predmeta izborni Semestar IX ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je upoznati studente sa modernim sistemima baza podatka i sistemima za upravljanje podacima. Detaljno su opisane prostorne i multimedijalne baze podataka. Težište rada je usmjereno na efikasno kreiranje upita i tehnika indeksiranja za prostorne, vremenske i multimedijalne baze, kao i za kreiranje skalabilnih algoritama za skaliranje, pretragu i klasifikaciju velikih skupova podataka. Pokrivena je jedna od aktuelnih tema u oblasti baza podataka, analize velikih skupova podataka (data mining).
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.