O studijskom programu

Akademski Master studijski program:  Informacione tehnologije u trajanju od dvije godine nadovezuje se na trogodišnje osnovne akademske studije Informacione tehnologije. Ukupna vrijednost studija je 120 ECTS, a po njihovom završetku se stiče zvanje Master Informacionih tehnologija.

Akademski master studijski program: Informacione tehnologije ima dva modula:

Naziv studija Dužina trajanja Obim ECTS
Informaciono-komunikacione tehnologije 2 godine 120
Softverski inženjering 2 godine 120

 

Svrha master akademskih studija Informacione tehnologije je obrazovanje stručnjaka iz oblasti informacionih tehnologija sa odgovarajućim naučnim, stručnim i praktičnim kompetencijama u toj oblasti. Osnovni cilj je specijalizovano obrazovanje u području informacionih tehnologija. Master akademske studije studentima treba da omoguće razvijanje sposobnosti samostalnog teorijskog i kritičkog mišljenja, kao i dublje sintetičke uvide u cjelinu interdisciplinarnih područja. Završetkom studija student stiče sposobnost samostalnog bavljenja naučnim radom i rješavanja kompleksnih problema u području informacionih tehnologija, koji uključuju analitički način razmišljanja, temeljna znanja iz područja informacionih tehnologija i sposobnost rješavanja različitih problema u toj oblasti.

Ciljevi studijskog programa su: usvajanje naprednih znanja iz oblasti informacionih tehnologija; osposobljavanje studenata za rješavanje problema primjenom stečenih vještina; osposobljavanje studenata za timski rad; stvaranje sposobnosti kod studenata za rad na interdisciplinarnim projektima.

Nakon završenih master akadems kih studija Informacione tehnologije student stiče sljedeće ključne vještine:

 • Razvoj kritičkog mišljenja, kako bi se procijenio i poboljšao način obavljanja poslova na kojima je angažovan;,
 • Sposobnost analize i sinteze, planiranja i organizovanja i rješavanja problema;,
 • Sposobnost donošenja odluka i prilagođavanja novim situacijama;
 • Sposobnost primjene znanja u praksi;
 • Sposobnost nezavisnog rada i rada u timu;
 • Sposobnost samostalnog obavljanja poslova u analizi i implementaciji složenih informacionih sistema upotrebom odgovarajućih algoritama i alata;
 • Sticanje i primjena uže stručnih znanja iz oblasti informacionih tehnologija (korišćenje i razvoj odgovarajućih programskih alata, razvoj i organizacija baza podataka, dizajniranje, kreiranje i održavanje informacionih sistema i računarskih mreža, osnovni principi vještačke inteligencije i dr.)

Modul Softversko inženjerstvo

Po završetku modula Softversko inženjerstvo, student će biti osposobljen da:

 • Primijeni stečena teorijska i praktična znanja na konkretne probleme sa kojima se susreće u praksi;
 • Primijeni koncepte savremenih metoda u prikupljanju i specifikaciji zahtijeva za razvoj informacionih sistema u različitim domenima;
 • Kritički analizira metode i softverske alate za razvoj informacionih sistema u slučaju izmiještanja određenih aktivnosti van kompanije odnosno angažovanja spoljnih saradnika (eng. outsourcing);
 • Projektuje sisteme za akviziciju podataka i inteligentno upravljanje, bazirane na savremenim programabilnim platformama;
 • Obrazloži i upotrijebi osnovne koncepte softverskog dizajna, kao i da razlikuje faze životnog ciklusa softvera;
 • Razumije koncepte složenosti algoritama, naprednih linkovanih struktura podataka, naprednih algoritama i primjenuje ih u relevatnim oblastima elektrotehnike;
 • Koristi savremene programabilne platforme za akviziciju podataka i upravljanje jednostavnim sistemima;
 • Dizajnira, kreira, testira i implementira složene web i mobilne aplikacije;
 • Projektuje, implementira i održava složene softverske projekte.

 

 

Modul Informaciono-komunikacione tehnologije

Po završetku modula Informaciono-komunikacione tehnologije, student će biti osposobljen da:

 • Analizira prednosti i nedostatke različitih metodologija razvoja informaciono-komunikacionih sistema;
 • Primijeni stečena teorijska i praktična znanja na konkretne probleme sa kojima se susreće u praksi;
 • Primijeni koncepte savremenih metoda u prikupljanju i specifikaciji zahtjeva za razvoj informacionih sistema;
 • Samostalno izradi specifikaciju zahtjeva za razvoj informacionih sistema na osnovu prikupljenih zahtjeva u skladu sa standardima;
 • Analizira i kritički ocijeni karakteristike informacionih sistema i računarskih mreža sa ciljem unapređenja;
 • Prepoznaje pravce razvoja IT-a, ocjenjuje i prenosi korist od novih tehnologija za organizaciju u kojoj radi;
 • Upravlja informacionim sistemima;
 • Razvija i implementira informacione sisteme, uz korišćenje pojedinih komponenata gotovih IT rješenja;
 • Definiše i analizira uzroke problema vezanih za funkcionisanje složenih informacionih sistema koji se sastoje od komunikacija, sistema veza, tokova podataka, softverskih rješenja i ostalih elemenata;
 • Prepoznaje potrebu za implementacijom i razumije strukturu savremenih ICT rješenja (IoT, Cloud,...).