Questions

1. Kada završim Fakultet za informacione tehnologije, da li dobijam neki od sertifikata?

Fakultet za informacione tehnologije Univerziteta Mediteran svim studentima koji polože kurseve Baze podataka i Napredni sistemi baza podataka omogućava naknadno sertifikovanje i polaganje zvaničnih Oracle-ovih kurseva iz odgovarajućih oblasti.

  • Oracle Academy sertifikat za Dizajn baza podataka i programiranje u SQL-u
  • Oracle Academy sertifikat za programiranje baza podataka sa PL/SQL-om

 

2. Kada završim Fakultet za informacione tehnologije, gde mogu da se zaposlim?

Sa diplomom Fakulteta za informacione tehnologije nema nezaposlenih (jedan broj studenata se zapošljava već tokom studija). Ponosni smo što naši studenti sa lakoćom nađu posao i u državnom i u privatnom sektoru. Naši bivši studenti rade u institucijama i kompanijama kao što su: Crnogorski Telekom, Telenor, 2BI, Telelink, Sudski savjet Crne Gore, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Infostream, Luka Bar, Opština Bar, ZTE i sl.

 

3. Da li na Fakultetu za informacione tehologije postoje studijski programi koji se realizuju putem učenja na daljinu?

Postoji određeni vid Distance learning sistema, konkretnije blended learning, u kojem su pomiješani tradicionalni vidovi učenja i učenje na daljinu. Mi smatramo da se cjelokupno gradivo koje je pokriveno studijskim programima fakulteta, na današnjem nivou tehnologije ne može savladati samo učenjem na daljinu. Interaktivna nastava, praktičan rad i upotreba skupih računarskih resursa za sada ne dozvoljavaju ovakav pristup. Naravno, postoje pojedinačni predmeti gde je to moguće izvesti, ali oni ne čine cjelinu jednog studijskog programa. S druge strane, blended elektronsko učenje postoji i fakultet aktivno koristi Moodle platformu za e-učenje. Studenti preko ove platforme preuzimaju sve elektronske materijale sa predavanja, vježbi i priprema za kolokvijume, tako da nisu u obavezi lično prisustvovati nastavi. Za takve studente se po dogovoru organizuju i online konsultacije. Ali studenti su na kraju obavezni da polažu ispit i kolokvijume u prostorijama fakulteta.

 

4. Da li je diploma Fakulteta za informacione tehnologije priznata u inostranstvu?

Ne postoji jedinstveni spisak visokoobrazovnih institucija koje su priznate u inostranstvu. Priznavanje naših diploma u inostranstvu zavisi od zemlje u kojoj biste da nostrifikujete diplomu, kao i od fakulteta koji bi trebalo da prihvati diplomu, ukoliko želite da nastavite studije u inostranstvu. Da biste znali da li će vam neki fakultet prihvatiti diplomu ili ispite sa studija u Crnoj Gori, potrebno je da se obratite direktno tom fakultetu i da mu dostavite informacije koje vam budu tražili – o kom fakultetu i studijskom programu u Crnoj Gori je riječ, nastavni plan i sl. Primjenom Bolonjske deklaracije, upoređivanje studijskih programa i diploma bi trebalo da bude jednostavnije.

 

5. Da li je Fakultet za informacione tehnologije akreditovan?

Da. Svi studijski programi, kao i sam fakultet kao ustanova, akreditovani su od strane Komisije za akreditaciju i provjeru kvaliteta. Akreditacija je proces u kome se utvrđuje da li visokoškolska ustanova ispunjava standarde za obavljanje posla vezanog za studije, tj. da li su studijski programi u skladu sa standardima.

 

6. Ako na Fakultetu za informacione tehnologije upišem ili završim neki studijski program, da li kasnije mogu da pređem na neki drugi studijski program?

U toku studiranja možete preći na neki drugi studijski program. Pri tome, preuzimate sve obaveze sa novog studijskog programa (doplata školarine, novi predmeti itd.). Priznaju se samo predmeti koje ste položili na starom studijskom programu, a koji se podudaraju sa predmetima novog programa.

 

7. Da li mogu da pređem sa drugog fakulteta ako imam dovoljan broj ECTS bodova?

Prelazak sa srodnih fakulteta moguć je na sve studijske programe. ECTS bodovi se priznaju u onom obimu koji posjeduju slični ispiti na fakultetu za informacione tehnologije.

 

8. Da li mogu da nastavim školovanje u inostranstvu?

To zavisi od fakulteta na kome želite da nastavite školovanje. Neke od renomiranih institucija primaju naše studente na nastavak školovanja, pri čemu im priznaju položene ispite sa fakultetu za informacione tehnologije. Takođe, tokom studiranja veći broj naših studenata je iskoristio priliku da preko studentskih stipendija i razmjena studira na nekom drugom fakultetu.

 

9. Da li studenti Fakulteta za Informacione tehnologije imaju pravo na studentske domove i kredite?

Da. studenti svih fakulteta u Crnoj Gori imaju jednaka prava na ostvarivanje kredita, stipendija i prava na studentski dom. Broj raspoloživih mjesta za dom ili broj kredita i stipendija dodijeljuje se srazmjerno broju upisanih studenata na privatnim i javnim ustanovama visokog obrazovanja. Vaša je obaveza da od nadležnih službi fakulteta preuzmete potrebna dokumenta i sa njima možete konkurisati, ravnopravno sa svim crnogorskim studentima.

 

10. Zašto upisati FIT?

  • Zato što daje znanje koje je odmah primjenljivo.
  • Zato što školuje studente po najnovijim studijskim programima.
  • Zato što ima nastavni kadar koji, osim akademskog, posjeduje i bogato praktično iskustvo.
  • Zato što ima najbolju računarsku opremu namijenjenu studentima.
  • Zato što ima najbolju i najefikasniju studentsku službu.
  • Zato što studenti imaju neograničen pristup fakulteteskim resursima