Specijalističke studije

Studijski program: Informacione tehnologije

Specijalističke studije na FIT-u  su interdisciplinarne i omogućavaju sticanje naprednih znanja iz oblasti: Softverski inženjering, Računarske mreže i telekomunikacije i Informacioni sistemi.  Studenti stiču  akademsko zvanje uz mogućnost praktičnog rada u realnom okruženju i na realnim problemima. Poseban akcenat je na razvoju i sticanju vještina za inovativnost i praktičnu  primjenu stečenih teorijskih znanja što omoguaćva postdiplomcima da uspješno rješavaju probleme u praksi.

Studenti se u prvom semestru opredjeljuju za jedan od obaveznih predmeta (Napredno umrežavanje ili Administracija računarskih mreža) u zavisnosti od smjera koji su završili na osnovnim studijama i opšteg predznanja iz oblasti računarskih mreža

Trajanje: 1 godina – 60 ECTS

Zvanje: Specijalista informacionih tehnologija

I SEMESTAR

Upravljanje projektima

Naziv predmeta Upravljanje projektima
Studijski program Specijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar VII ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj izučavanja ovog predmeta je upoznavanje sa osnovnim teorijskim elementima opšteg koncepta upravljanja projektima i mogućnostima primjene odgovarajućih organizacionih i upravljačkih metoda i tehnika ovog koncepta.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i rad na izradi projekta.

Metodologija naučno istraživačkog rada

Naziv predmeta Metodologija naučno istraživačkog rada
Studijski program Specijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar VII ECTS/CSPK 3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta jeste pružanje neophodnih znanja kandi -datima koja će im omogućiti da koriste baze podataka, metode istraživanja i druge tehnike u izradi naučnih djela. Takođe neophodno je i izučiti pojedine vrste naučnih djela, kao i njihove osnovne karakteristike.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, izrada studija slučajeva, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Analiza i specifikacija zahtjeva (obavezni)

Naziv predmeta Analiza i specifikacija zahtjeva (obavezni)
Studijski program Specijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar VII ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje sa procesom prikupljanja zahtjeva.

Ovladavanje tehnikama dobijanja zahtjeva i oblicima specifikacije i validacije zahtjeva

Uslovljenost drugim predmetima Formalno nema, ali da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je osnovno predznanje iz projektovanja softvera i informacionih sistema.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Administracija računarskih mreža

Naziv predmeta Administracija računarskih mreža
Studijski program Specijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar VII ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje studenata sa osnovnim pravilima i procedurama prilikom administracije računarskih mreža. Kurs obrađuje obrađuje glavna svojsta računarskih mreža nezavisno od njihove veličine. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za administriranje računarskih mreža. Kroz primere iz prakse, polaznici će se uz rad na opremi upoznati sa načinima administriranja računarskihmreža i podešavanja mrežnih uređaja. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno daprimene stečena znanja za dizajn i konfiguraciju računarskih mreža.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Napredno umrežavanje

Naziv predmetaNapredno umrežavanje
Studijski programSpecijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa naprednijim tehnologijama u oblasti računarskih telekomunikacija i računarskih mreža kao i njihovim osposobljavanjem za poslove projektovanja i administracija računarskih mreža
Uslovljenost drugim predmetimaOsnove računarskih mreža
Metod nastave i savladavanja gradivaStudij se nudi u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta sa podjelom nastavnih jedinica na teorijska predavanja i vježbe. U toku nastave predviđen je i rad na praktičnim problemima projektovanja računarskih mreža u privredi

Napredni sistemi baza podataka

Naziv predmetaNapredni sistemi baza podataka
Studijski programSpecijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmetaizborniSemestarIXECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je upoznati studente sa modernim sistemima baza podatka i sistemima za upravljanje podacima. Detaljno su opisane prostorne i multimedijalne baze podataka. Težište rada je usmjereno na efikasno kreiranje upita i tehnika indeksiranja za prostorne, vremenske i multimedijalne baze, kao i za kreiranje skalabilnih algoritama za skaliranje, pretragu i klasifikaciju velikih skupova podataka. Pokrivena je jedna od aktuelnih tema u oblasti baza podataka, analize velikih skupova podataka (data mining).
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

* Studenti se u prvom semestru opredjeljuju za jedan od obaveznih predmeta  (Napredno umrežavanje ili Administracija rač. mreža) u zavisnosti od smjera koji su završili na osnovnim studijama i opteg predznanja iz oblasti rač.mreža

II SEMESTAR

Izborni predmet 1

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

Specijalistički rad

Praktični rad - Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programSpecijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarVIIIECTS/CSPK8
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na specijalističkim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja iz oblasti ICTa sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informacioni sistemi, računarske telekomunikacije, softverski sistemi)
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Konsultacije

IZBORNI PREDMETI

INFORMACIONI SISTEMI

Revizija informacionih sistema

Naziv predmeta Revizija informacionih sistema
Studijski program Specijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja iz oblasti revizije informacionih sistema. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne strukture definisane sa određenim ciljem, revizije infrastrukture informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenje relevantnih procedure zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Poslovna inteligencija

Naziv predmetaPoslovna inteligencija
Studijski programSpecijalističke studije: Informacione tehnologije
Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Studenti će se upoznati sa teorijskim osnovama razvoja modela odlučivanja i primjene raznih vrsta algoritama, kao i njihovu implementaciju u raznim specijalizovanim alatima. Konkretno, nakon uspješnog savladavaja gradiva, student će biti sposban da:

• pripremi agregirane (OLAP) izvještaje iz postojećih baza podataka;

• razvije deskriptivne modele odlučivanja (primjeri: segmentacija klijenata, analiza potrošačke korpe);

• razvije prediktivne modele odlučivanja (primjeri: predviđanje potrošnje električne energije, predviđanje sposobnosti vraćanja kredita) i

• razvije baze znanje za podršku odlučivanju (primjeri: baza znanja korisničkog centra).

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Osnove skladištenja podataka

Naziv predmetaOsnove skladištenja podataka
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 smjer: Informacioni sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Osnovni cilj izučavanja ovog predmeta upoznavanje studenta sa tipovima skladišta podataka i načinima modelovanja, dizajna, implementcije i administracije skladišta podataka. Drugo, cilj predmeta je upoznati studenta sa metodama i tehnikama pristupa i obrade velike količine podataka.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, auditorne vježbe,  diskusije ao i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje.

Napredni sistemi sigurnosti informacionih sistema

Naziv predmeta Napredni sistemi sigurnosti informacionih sistema
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 smjer: Informacioni sistemi

Status predmeta izborni Semestar VIII ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja iz oblasti sigurnosti i zaštite informacionih sistema. Studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmeta Poslovni informacioni sistemi
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

 smjer: Informacioni sistemi

Status predmeta izborni Semestar VI ECTS/CSPK 5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja i laboratorijske vježbe

RAČUNARSKE TELEKOMUNIKACIJE

Visokotehnološki kriminal

Naziv predmetaVisokotehnološki kriminal
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske telekomunikacije

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj ovoga kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve koje nameće borba protiv visokotehnološkog kriminala.

Sajber kriminal ili visokotehnološki kriminal, sa trenutno poznatim njegovim oblicima pojavljivanja, predstavlja globalni problem kako za razvijene države, tako i za srednje razvijene i nerazvijene države. Danas ne postoji nijedan vid organizovane kriminalne aktivnosti , a koji u nekoj formi ili fazi njegove realizacije ne koristi sajber prostor, kao što su: šverc droge, pranje novca, organizovani kriminal i korupcija, šverc oružja, finansijske prevare, dječija pornografija i dr, Studenti će biti upoznati sa mogućim načinima organizacije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kao i sa pregledom organizacije u EU i CG.

Studenti će biti upoznati i sa alatima koji se koriste u borbi protiv sajber kriminala kao i sa alatima koji se koriste za naprednu digitalnu forenziku.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Digitalna forenzika

Naziv predmetaDigitalna forenzika
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske telekomunikacije

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj ovoga kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve digitalne forenzične analize računarskog sistema. Razumijevanjem prirode digitalnog zapisa, apstraktnih slojeva računara, funkcionalnosti hardvera i tehnologije primarnih i sekundarnih memorijskih medija računara, kao i forenzičkog značaja poznavanja registara, privremenih fajlova, datuma i vremena, zatim strukture fajl sistema i korisniku nepristupačnih mjesta za skladištenje kompjuterski generisanih podataka, ali i probleme primjene antiforenzičkih aktivnosti i alata, studenti se osposobljavanju za samostalni oporavak skrivenih podataka u ispitivanom računarau primjenom forenzičkih tenika i alata.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Napredni sistemi sigurnosti računarskih mreža

Naziv predmetaNapredni sistemi sigurnosti računarskih mreža
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske telekomunikacije

Status predmetaizborniSemestarVI VIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj nastave je da studenti steknu znanja i kompetenciju za bavljenje informacionom bezbjednošću
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe 
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Osnovi mobilne telefonije

Naziv predmeta Osnovi mobilne telefonije
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske telekomunikacije

Status predmeta izborni Semestar VI VIII ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa arhitekturom, organizacijom i funkcionisanjem mobilne telefonije
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva

Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tzv. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koja se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe
  obavljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu.

Bežične i mobilne računarske mreže

Naziv predmeta Bežične i mobilne računarske mreže
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske telekomunikacije

Status predmeta izborni Semestar V ECTS/CSPK 5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje teorijskih osnova, koncepata i standarda bežičnog prenosa. Analiza aspekata mobilnosti i umrežavanja. Objašnjena i prikaz tehničkih principa, protokola, karakteristika i osnovnih tehnologija bežičnih  mobilnih sistema. Praktičnim dijelom nastave, organizovanim u okviru vježbi, sutdenti će se obučiti da prepoznaju, povezuju i konfigurišu bežične mrežne uređaje na elementarnom nivou; kako da se korišćenjem softverskih paketa za analizu protokola detaljno upoznaju sa odvijanjem saobraćaja u bežičnim računarskim mrežama
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

SOFTVERSKI INŽENJERING

Semantički web

Naziv predmetaSemantički web
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje konceptima, tehnikama i odbranim primjerima primjena semantičkog web-a.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredno programiranje mobilnih aplikacija

Naziv predmetaNapredno programiranje mobilnih aplikacija
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI mobilne aplikacije, kao i da ih objavljujete na Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje mobilnih aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za mobilne platforme i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne mobilne aplikacije uz pomoć razvojnih alata/ programa za Android mobilnu platformu Eclipse i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju.

Ciljevi izučavanja predmeta su:

 • Upoznavanje sa razvojnim okruzenjem I Android emulatorom
 • Osnovama Android programiranja
 • Android korisnicki interfejs
 • Dizajn korisničkog interfejsa primjenom pogleda
 • Perzistencija podataka
 • Obezbjeđivanje sadržaja
 • Slanje poruka
 • Servisi koji zavise od lokacije korisnika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Napredno programiranje u Javi

Naziv predmetaNapredno programiranje u Javi
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje sa naprednim programiranjem na Java platformi i funkcionalnim programiranjem.
Uslovljenost drugim predmetimaFormalno nema, ali da bi se uspešno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera.
Metod nastave i savladavanja gradiva

 Studije se nude u tri oblika nastave:

 • u tradicionalnom obliku, u kome se nastava odvija u prostorijama fakulteta
 • u obliku nastave na daljinu, tj. preko Interneta (tkz. e-učenje), ili
 • u obliku kombinovane nastave, u okviru koje se predavanja slušaju i prate preko Interneta, a vježbe obavaljaju u računarskoj učionici fakulteta ili centra za podršku učenja na daljinu

Agilne metode razvoja softvera

Naziv predmetaAgilne metode razvoja softvera
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje sa konceptima prikupljanja zahtjeva, sa posenim naglaskom na agilne metodologije.
Uslovljenost drugim predmetimaFormalno nema, ali da bi se uspješno pratila predavanja potrebno je znanje programiranja i projektovanja softvera.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije

Napredno web programiranje

Naziv predmeta Napredno web programiranje
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski sistemi

Status predmeta izborni Semestar V ECTS/CSPK 5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Studenti se obučavaju za praktično korišćenje nekog razvojnog okruženja u testiranju softvera.
Uslovljenost drugim predmetima Položeni ispiti  Programiranje II i Web programiranje
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe.  Konsultacije

PRIMIJENJENE INTERNET TEHNOLOGIJE I SERVISI

Sistemi e-poslovanja u javnoj upravi (eGovernment)

Naziv predmetaSistem e-poslovanja u javnoj upravi (eGovernment)
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Status predmetaizborniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je da studenti sagledaju probleme i potrebe komunikacionog povezivanja vlade i građana, da analiziraju nastale probleme lokalne samouprave i na bazi tih saznanja budu osposobljeni da definišu zahtijeve i potrebe i na bazi tih zahtijeva implementiraju odgovarajuća rješenja.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Sistemi i tehnologije za e-učenje

Naziv predmeta Sistemi i tehnologije za e-učenje
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Status predmeta izborni Semestar IV ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti u mogućnosti da:

• izvrše specifikaciju zahtijeva za implementaciju sistema za e-učenje i razviju kriterijume za izbor najpogodnijeg proizvoda.

• efikasno implementiraju i administriraju sistem za e-učenje (rukuju sadržajem, kursevima i korisnicima)

• razumiju i primijene komercijalne i opensource alate u cilju kreiranja različitih servisa za e-učenje

• razvijaju sadržaj za e-učenje koji je usaglašen sa standardima e-učenja (SCORM) .

Uslovljenost drugim predmetima Nema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva Nastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Arhitektura i infrastruktura sistema za e-učenje

Naziv predmetaArhitektura i infrastruktura sistema za e-učenje
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Status predmetaizborniSemestarVIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti će biti u mogućnosti da: razumiju način rada različitih hardverskih, softverskih i komunikacionih infrastrukture za e-učenje kao i njihovu imlementaciju u praksi; konfigurišu i koriste različite multimedijske uređaje za e-učenje; koriste odgovarajuće LCMS; razumiju kako videokonferencijska rješenja primjenjuju za interaktivna predavanja uživo; vrše evaluaciju infrastrukture i mrežnih zahtjeva za specifično okruženje za e-učenje.
Uslovljenost drugim predmetimaStudenti moraju poznavati osnove računarskih mreža
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja i diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa različitim hardverom za eučenje, rad sa video-konferencijskim sistemom i analizu studijskih slučajeva.

Internet tehnologije i servisi

Naziv predmetaInternet tehnologije i servisi
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Status predmetaizborniSemestarVII VIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Nakon odslušanog i položenog predmeta studenti su osposobljeni za projektovanje i implementaciju Internet aplikacija. Studenti će biti u mogućnosti da: razumiju i primijene komercijalne i opensource alate u cilju kreiranja različitih rješenja za e-commerce aplikacije i da identifikuju niz servisa neophodnih za e-commerc projekte i razviju kriterijume za izbor najpogodnijeg proizvoda
Uslovljenost drugim predmetimaStudenti treba da poznaju osnove Web programiranja
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, auditorne vježbe, diskusije kao i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje.

Napredni koncepti interakcije čovjek-računar

Naziv predmetaNapredni koncepti interakcije čovjek-računar
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije

smjer: Primijenjene internet tehnologije i servisi

Status predmetaizborniSemestarVIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti interakcije čovjek-računar. Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,...) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,...). Nakon završetka, studenti stiču praktična znjana potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničnog interfejsa razlilčitih metoda.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski  radovi.