Nastavni plan

MODUL SOFTVERSKO INŽINJERSTVO

I Godina

PRVA GODINA - MODUL SOFTVERSKO INŽINJERSTVO

Šifra predmeta Naziv predmeta Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni) Semestar Broj časova ECTS
P V L
B101 Metode naučno-istraživačkog rada O I 2 2   10
B102 Upravljanje IT projektima O I 2 2 1 10
B103 Strategija razvoja informacionih sistema O I 2 2 1 10
BSI201 Napredno programiranje O II 2 2  1 10
- Izborni predmet 1 O II 2 2   10
BSI202 Projekat 1 O II 2   2 10
UKUPNO 12 10 5 60

II Godina

DRUGA GODINA-MODUL SOFTVERSKO INŽINJERSTVO

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

-

Izborni predmet 2

I

III

2

2

1

10

-

Izborni predmet 3

I

III

2

2

1

10

-

Izborni predmet 4

I

III

2

2

1

10

BSI304

Projekat 2

O

III

2

 

2

10

BSI401

Master rad

O

IV

     

20

UKUPNO

8

6

5

60

Izborni predmeti

IZBORNI PREDMETI
B3004 Revizija informacionih sistema I III 2 2 1 10
BSI3001 Napredni sistemi baza podataka I III 2 2 1 10
BSI3002 Data mining I III 2 2 1 10
BSI3003 Skladišta podatka I III 2 2 1 10
BSI3004 Vještačka inteligencija I III 2 2 1 10
BSI3005 Napredno programiranje web i mobilnih aplikacija I III 2 2 1 10
BSI3006 Metode za razvoj korisničkih interfejsa I III 2 2 1 10
BSI3007 Kontrola kvaliteta i testiranje softvera I III 2 2 1 10
BSI3008 E-učenje I III 2 2 1 10
BSI309 E-uprava I III 2 2 1 10
BSI3010 Napredni koncepti računarskog modelovanja i simulacija I III 2 2 1 10
BSI3011 Ugrađeni sistemi I III 2 2 1 10

I GODINA

I SEMESTAR

Metode naučno-istraživačkog rada

Naziv predmeta Metode naučno-istraživačkog rada 
Studijski program Master studije Šifra predmeta B101
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti se upoznaju sa teorijom nauke i metodama istraživanja. Cilje je da se usvojena znanja primjene na organizovanje i sprovođenje istraživanja u praksi.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje IT projektima

Naziv predmeta Upravljanje IT projektima
Studijski program Master studije Šifra predmeta B102
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom „projektni menadžment“ kao područje unutar organizacijske teorije i prakse koja se konstantno razvija. Pri tome su obuhvaćene kako metode i tehnike menadžmenta i projektnog menadžmenta, tako i metode srodnih i povezanih disciplina, koje se mogu efikasno primjeniti u upravljanju projektima i programima.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe , seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit.

Strategija razvoja informacionih sistema

Naziv predmeta Strategija razvoja informacionih sistema  
Studijski program Master studije Šifra predmeta B103
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti stiču teorijska i praktična znanja potrebna za otkrivanje, prikupljanje, specifikaciju i validaciju zahtjeva za razvoj informacionih sistema pomoću klasičnih i agilnih metoda. Kroz primjere iz teorije i prakse studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste  za modelovanje IS i definisanje strateških planova za implementaciju i razvoj. Studenti stiču znanja iz oblasti razvoja informacionog društva sa ciljem dostizanja standarda EU postavljenih u Digitalnoj agendi i strategiji jedinstveno digitalno tržište.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je osnovno predznanje iz projektovanja softvera i informacionih sistema.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

II SEMESTAR

Napredno programiranje

Naziv predmeta Napredno programiranje
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI201
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti primijene sva prethodno stečena znanja u izradi web aplikacija koje je moguće integrisati u jedinstven informacioni sistem, gdje se vodi računa i o aspektima sigurnosti, skalabilnosti i održavanju cjelokupnog sistema.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Izborni predmet 1

Projekat 1

Naziv predmeta Projekat 1
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI202
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz fundametalnih predmeta na master studijama u okviru izabranog modula softversko inženjerstvo. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti softverskog inženjerstva. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih fundamentalnih znanja iz oblasti ITa sa posebnim kvalifikacijama u oblasti modula softversko inžinjerstvo.
Uslovljenost drugim predmetima Student može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih obaveznih predmeta predviđenih na prvoj godini master studija.
Metod nastave i savladavanja gradiva Konsultacije.

II GODINA

III SEMESTAR

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

Projekat 2

Naziv predmeta Projekat 2
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI304
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz usko stručnih (izbornih) predmeta na master studijama u okviru izabranog modula softversko inženjerstvo. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti softverskog inženjerstva. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu naprednih znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja na master studijama  sa posebnim kvalifikacijama u oblasti modula softversko inženjerstvo.
Uslovljenost drugim predmetima Student može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih obaveznih i izbornih predmeta predviđenih na master studijama.
Metod nastave i savladavanja gradiva Konsultacije.

IV SEMESTAR

Master rad

IZBORNI PREDMETI

Revizija informacionih sistema

Naziv predmeta Revizija informacionih sistema
Studijski program Master studije Šifra predmeta B3004
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti revizije informacionih sistema. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne strukture definisane sa određenim ciljem, revizijom infrastrukture informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenjem relevantnih procedura zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredni sistemi baza podataka

Naziv predmeta Napredni sistemi baza podataka
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3001
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje studenata sa naprednim modelima podataka i sistemima baza podataka. Osposobljavanje studenata za uključivanje u konkretne projekte u oblasti razvoja baza podataka.
Uslovljenost drugim predmetima Uvod u baze podataka, Baze podataka.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Data mining

Naziv predmeta Data mining
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3002
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu osnovno razumijevanje koncepata skladišta podataka i kompjuterskih tehnika i algoritama koji se koriste za inteligentnu obradu i pretragu podataka. Studenti će biti u mogućnosti da projektuju i implementiraju skladišta podataka. Studenti će biti sposobni da prepoznaju probleme klasifikacije ili predikcije podataka, i biti u stanju da primijene adekvatnu metodu iz oblasti data mining-a za rješavanje identifikovanog problema.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Struktura podataka i algoritama, Programiranja i Vjerovatnoće.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Skladišta podatka

Naziv predmeta Skladišta podatka
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3003
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu osnovno razumijevanje koncepata skladišta podataka. Studenti će biti u mogućnosti da projektuju i implementiraju skladišta podataka.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Baza podataka.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Vještačka inteligencija

Naziv predmeta Vještačka inteligencija
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3004
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu osnovno razumijevanje tehnika vještačke inteligencije. Studenti će biti sposobni da prepoznaju probleme koji se mogu riješiti pomoću vještačke inteligencije i da odaberu adekvatnu tehniku za rješavanje problema. 
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Struktura podatak i algoritama, Programiranja i Vjerovatnoće.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredno programiranje mobilnih aplikacija

Naziv predmeta Napredno programiranje mobilnih aplikacija
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3005
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti primijene sva prethodno stečena znanja u izradi mobilnih aplikacija koje je mogće integrisati u jedinstven informacioni sistem, pri čemu se vodi računa i o aspektima sigurnosti, skalabilnosti i nadograđivanju.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Metode za razvoj korisničkih interfejsa

Naziv predmeta Metode za razvoj korisničkih interfejsa 
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3006
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti  interakcije čovjek-računar.   Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa. Poseban akcenat je na metodama i pravilima za dizajniranje korisničkog interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,..) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,..)
Nakon završetka, studenti stiču teorijska i praktična znanja potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničkog interfejsa primjenom različitih metoda.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski radovi.

Kontrola kvaliteta i testiranje softvera

Naziv predmeta Kontrola kvaliteta i testiranje softvera
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3007
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu poznavanje naprednih koncepata kontrole kvaliteta i testiranja softvera, kako teoretskom, tako i na praktičnom nivou. Primjena teorije na praktičnom projektu uz upotrebu odgovarajućih alata za testiranje.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Programiranja i Projektovanja softvera.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

E-učenje

Naziv predmeta E-učenje
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3008
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima e-učenja i stiču teorijska i praktična znanja neophodna za projektovanje, razvoj i implementaciju sistema za e-učenje. Kroz praktičan rad studenti se upoznaju sa alatima i tehnologijama za razvoj e-kurseva i stiču sposobnost za njihovo korišćenje u okviru sistema za e-učenje. 
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje iz osnova Softverskog inženjerstva.
Metod nastave i savladavanja gradiva Nastava se odvija kroz predavanja i diskusije, uz primjenu multimedijalnih sadržaja i metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

E-uprava

Naziv predmeta E-uprava
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3009
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja iz elektronske uprave sa aspekta informatizacije poslovnih procesa. Prepoznavanje ciljeva i posljedica informatičke i komunikaciske tehnologije i tehnološke modernizacije uprave.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Napredni koncepti računarskog modelovanja i simulacija

Naziv predmeta Napredni koncepti računarskog modelovanja i simulacija
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3010
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je da studenti steknu napredna znanja iz oblasti računarskog modelovanja i  simulacije i primjene ova znanja u praktičnom i naučno-istraživačkom radu.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno savladala oblast potrebno je poznavanje osnova Softverskog inženjerstva i multimedijalnih tehnologija.
Metod nastave i savladavanja gradiva Nastava se odvija kroz predavanja i analizu odabranih studija slučajeva. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za modelovanje i simulaciju i projektni zadatak.

Ugrađeni sistemi

Naziv predmeta Ugrađeni sistemi
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI3011
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu osnovno razumijevanje tehnika kompjuterske interakcije sa fizičkim sistemima. Studenti će biti sposobni da modeluju i implementiraju kompjuterski sistem koji je u stanju da interaguje sa fizičkim sistemom i da u zavisnosti od datog problema iskoriste adekvatne tehnike i uređaje za implementaciju ovog tipa interakcije.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Programiranja.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

MODUL INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

I Godina

PRVA GODINA-MODUL INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

B101

Metode naučno-istraživačkog rada

O

I

2

2

 

10

B102

Upravljanje IT projektima

O

I

2

2

1

10

B103

Strategija razvoja informacionih sistema

O

I

2

2

1

10

BIK201

Računarski sistemi u realnom vremenu

O

II

2

2

10

-

Izborni predmet 1

O

II

2

2

1

10

BIK202

Projekat 1

O

II

2

 

2

10

UKUPNO

12

10

5

60

II Godina

DRUGA GODINA-MODUL INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

-

Izborni predmet 2

I

III

2

2

1

10

-

Izborni predmet 3

I

III

2

2

1

10

-

Izborni predmet 4

I

III

2

2

1

10

BIK304

Projekat 2

O

III

2

 

2

10

BIK401

Master rad

O

IV

 

 

 

20

UKUPNO

8

6

5

60

Izborni predmeti

IZBORNI PREDMETI

B3004

Revizija informacionih sistema

I

III

2

2

1

10

BIK3001

Digitalna forenzika

I

III

2

2

1

10

BIK3002

Visokotehnološki kriminal

I

III

2

2

1

10

BIK3003

Cloud tehnologije

I

III

2

2

1

10

BIK3004

Internet stvari

I

III

2

2

1

10

BIK3005

Skladištenje električne energije

I

III

2

2

1

10

BIK3006

Tržište električne energije

I

III

2

2

1

10

BIK3007

Softverski definisano umrežavanje

I

III

2

2

1

10

BIK3008

Energija i ekologija

I

III

2

2

1

10

BIK3009

Alternativni izvori energije

I

III

2

2

1

10

BIK3010

Bežične mreže

I

III

2

2

1

10

BIK3011

Sistemi na čipu

I

III

2

2

1

10

I GODINA

I SEMESTAR

Metode naučno-istraživačkog rada

Naziv predmeta Metode naučno-istraživačkog rada 
Studijski program Master studije Šifra predmeta B101
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti se upoznaju sa teorijom nauke i metodama istraživanja. Cilje je da se usvojena znanja primjene na organizovanje i sprovođenje istraživanja u praksi.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje IT projektima

Naziv predmeta Upravljanje IT projektima
Studijski program Master studije Šifra predmeta B102
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa pojmom „projektni menadžment“ kao područje unutar organizacijske teorije i prakse koja se konstantno razvija. Pri tome su obuhvaćene kako metode i tehnike menadžmenta i projektnog menadžmenta, tako i metode srodnih i povezanih disciplina, koje se mogu efikasno primjeniti u upravljanju projektima i programima.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe , seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit.

Strategija razvoja informacionih sistema

Naziv predmeta Strategija razvoja informacionih sistema  
Studijski program Master studije Šifra predmeta B103
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti stiču teorijska i praktična znanja potrebna za otkrivanje, prikupljanje, specifikaciju i validaciju zahtjeva za razvoj informacionih sistema pomoću klasičnih i agilnih metoda. Kroz primjere iz teorije i prakse studenti se upoznaju sa metodama koje se koriste  za modelovanje IS i definisanje strateških planova za implementaciju i razvoj. Studenti stiču znanja iz oblasti razvoja informacionog društva sa ciljem dostizanja standarda EU postavljenih u Digitalnoj agendi i strategiji jedinstveno digitalno tržište.
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je osnovno predznanje iz projektovanja softvera i informacionih sistema.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

II SEMESTAR

Računarski sistemi u realnom vremenu

Naziv predmeta Računarski sistemi u realnom vremenu
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK201
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti steknu osnovno razumijevanje tehnika i algoritma za modelovanje i analizu sistema u realnom vremenu. Studenti će biti sposobni da prepoznaju probleme koji se mogu riješiti pomoću sistema u realnom vremenu i da odaberu adekvatnu tehniku za rješavanje istog. 
Uslovljenost drugim predmetima Da bi se uspješno pratila predavanja i savladala oblast, potrebno je znanje Programiranja.
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Izborni predmet 1

Projekat 1

Naziv predmeta Projekat 1
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK202
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz fundametalnih predmeta na master studijama u okviru izabranog modula informaciono-komunikacione tehnologije. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih fundamentalnih znanja iz oblasti IT-ja sa posebnim kvalifikacijama u oblasti modula informaciono-komunikacionih tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetima Student može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih obaveznih predmeta predviđenih na prvoj godini master studija.
Metod nastave i savladavanja gradiva Konsultacije.

II GODINA

III SEMESTAR

Izborni predmet 2

Izborni predmet 3

Izborni predmet 4

Projekat 2

Naziv predmeta Projekat 2
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK304
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz usko stručnih (izbornih) predmeta na master studijama u okviru izabranog modula informaciono-komunikacione tehnologije. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu naprednih znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja na master studijama  sa posebnim kvalifikacijama u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetima Student može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih obaveznih i izbornih predmeta predviđenih na master studijama.
Metod nastave i savladavanja gradiva Konsultacije.

IV SEMESTAR

Master rad

IZBORNI PREDMETI

Revizija informacionih sistema

Naziv predmeta Revizija informacionih sistema
Studijski program Master studije Šifra predmeta B3004
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je sticanje znanja iz oblasti revizije informacionih sistema. Studenti će se upoznati sa procesom kreiranja kontrolne strukture definisane sa određenim ciljem, revizijom infrastrukture informacionih tehnologija u odnosu na nju i postavljenjem relevantnih procedura zbog pojave bilo kakve neadekvatnosti.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Digitalna forenzika

Naziv predmeta Digitalna forenzika
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3001
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj ovog kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve digitalne forenzičke analize računarskog sistema, kao i mobilnih komunikacionih uređaja. Razumjevanjem prirode digitalnog zapisa, apstraknih slojeva računara, funkcionalnosti hardvera i tehnologije primarnih i sekundarnih memorijskih medija računara, kao i forenzičkog značaja poznavanja registara, privremenih fajlova, datuma i vremena, zatim strukture fajl sistema i korisniku nepristupačnih mjesta za skladištenje kompjuterski generisanih podataka, ali i problema primjene antiforenzičkih aktivnosti i alata, studenti se osposobljavaju za samostalni oporavak skrivenih podataka u ispitivanom računaru primjenom forenzičkih tehnika i alata.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Visokotehnološki kriminal

Naziv predmeta Visokotehnološki kriminal
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3002
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj ovoga kursa je da studenti nauče osnovne principe i zahtjeve koje nameće borba protiv visokotehnološkog kriminala.

Sajber kriminal ili visokotehnološki kriminal, sa trenutno poznatim njegovim oblicima pojavljivanja, predstavlja globalni problem kako za razvijene države, tako i za srednje  razvijene i nerazvijene države. Danas ne postoji ni jedan vid organizovane kriminalne aktivnosti a koji u nekoj formi ili fazi njegove realizacije ne koristi sajber prostor, kao što su: šverc droge, pranje novca, organizovani kriminal i korupcija, šverc oružja, finansijske prevare, dječija pornografija i dr. Studenti će biti upoznati sa mogućim načinima organizacije u borbi protiv visokotehnološkog kriminala, kao i sa pregledom organizacije u EU I CG. Studenti će biti upoznati i sa alatima koji se koriste u borbi protiv sajber kriminala.

Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Cloud tehnologije

Naziv predmeta Cloud tehnologije
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3003
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj izučavanja predmeta je upoznavanje studenata sa cloud tehnlogijama i zahtijevanoj arhitekturi. Studenti će se kroz predmet upoznati i sa  cloud servisima, korisničkim zahtjevima, konceptu skladištenja podataka u cloudu i mehanizmima bezbjednosti.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Internet stvari

Naziv predmeta Internet stvari
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3004
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Težište nastave je na izučavanju arhitekture i značaja IoT sistema. Kroz predmet se izučava dostupan hardver za IoT sisteme. Fokus je na principima dizajniranja IoT sistema zasnovanih na različitim platformama i njihovom programiranju. 
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Skladištenje električne energije

Naziv predmeta Skladištenje električne energije
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3005
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa principima i tehnologijama za skladištenje energije u EES.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Tržište električne energije

Naziv predmeta Tržište električne energije
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3006
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Ovaj predmet predstavlja osnovu upoznavanja studenata sa principima funkcionisanja tržišta električne energije. Predmet objašnjava pojam, značaj, karakteristike restruktuiranja elektroenergetskog sektora. Cilj je da studenti steknu jasnu sliku o organizaciji tržišta električne energije, na osnovu direktiva EU, da se upoznaju sa modelima tržišta električne energije, kao i sa pravima potrošača električne energije.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Softverski definisano umrežavanje

Naziv predmeta Softverski definisano umrežavanje
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3007
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj predmeta je naučiti studente o softverski definisanom umrežavanju i prezentovati kako se na softverski definisan način upravljaju, održavaju i štite komunikacione mreže.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, seminarski radovi.

Energija i ekologija

Naziv predmeta Energija i ekologija
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3008
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje s bitnim karakteristikama različitih izvora energije, s fizičkim osnovama i tehnološkim procesima njihovog korištenja kao i s društvenim, ekološkim i ekonomskim pitanjima povezanim sa zadovoljavanje energijskih potreba manjih zajednica i cijelog čovječanstva.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Alternativni izvori energije

Naziv predmeta Alternativni izvori energije
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3009
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa principima i tehnologijama za funkcionisanja alternativnih izvora energije.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Bežične mreže

Naziv predmeta Bežične mreže
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3010
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje sa različitim bežičnim tehnologijama, njihovom arhitekturom i primjenama. Protokoli mrežnog i transportnog nivoa  za bežične mreže.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, seminarski radovi.

Sistemi na čipu

Naziv predmeta Sistemi na čipu
Studijski program Master studije Šifra predmeta BIK3011
Status predmeta izborni Semestar III ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj izučavanja predmeta je da studenti nauče koja je filozofija projektovanja, i realizacije sistema na čipu. Sistem na čipu se najčešće koristi za prenosne uređaje koji se napajaju preko baterija pa time zahtijevaju posebnu pažnju prilikom projektovanja i implementacije. Studenti će biti upoznati sa hardware-skim principima projektovanja i manipulacijom memorijom, procesorom, ulazno-izlaznim uređajima. Studenti će naučiti kroz praktične primjere filozofiju projektovanja sistema na čipu i moći da kroz studije slučaja obrade upotrebe različitih operativnih sistema kao i načine programiranja. Studenti će moći da nauče programiranje već postojećih sistema na način optimizacije njihove učinkovitosti i istovremeno će steći osnovna znanja potrebna za postavljanje zahtjeva i dizajniranje prostih sistema od nule.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.