Upisni rok

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.
Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na sajtu Univerziteta.
Konkurs se raspisuje za svaki upisni rok.

Prvi upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca juna tekuće godine. U slučajevima kada je u prvom upisnom roku broj kvalifikovanih kandidata za upis manji od utvrđenog broja za upis organizuje se drugi, odnosno treći upisni rok.

Drugi upisni rok organizuje se u prvoj polovini mjeseca jula tekuće godine.

Treći upisni rok organizuje se u drugoj polovini mjeseca avgusta tekuće godine.

Senat Univerziteta može u odluci o raspisivanju konkursa predvidjeti da se utvrđeni ukupni broj studenata upiše u dva upisna roka sa procentualnim odnosom koji odlukom odredi.