Opšte informacije o upisu

Opšte o upisu

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe. Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na web stranici Univerziteta.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao državljanin Crne Gore, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije uređeno.

Strani državljanin ili lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva može se uslovno upisati, u slučaju kada postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva bude odbijen ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.

Upis na osnovne studije

Upis studenata u prvu godinu osnovnih studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati koji su stekli nivo obrazovanja IV-1 podnivo Nacionalnog okvira kvalifikacije, odnosno završili srednje obrazovanje u četvorogodisnjem trajanju, uključujući eksterni maturski, odnosno stručni ispit, kao i kandidati koji su ranije završili četvorogodišnje srednje obrazovanje po obrazovnom programu koji nije predviđao eksterni maturski, odnosno stručni, ispit.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Lice koje nema odgovarajuće srednje obrazovanje dužno je da položi diferencijalni ispit, koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen Pravilnikom o upisu na prvu godinu studija.

Kandidat je za upis dužan da podnese prijavu i priloži sljedeća dokumenta:

  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • Ovjerenu kopiju nove lične karte,
  • uvjerenje o državljanstvu ako je strani državljanin;
  • pisani dokaz o osvojenoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca, iii takmičenju višeg ranga.
  • Potvrdu o statusu vrhunskog sportiste, izdata od nadležnog državnog organa ili nacionalnog sportskog saveza, ako se kandidat upisuje kao vrhunski sportista;
  • Predlog za oslobađanje od plaćanja školarine za kandidata sa invaliditetom, izdata od strane UMHCG,
  • Prijavu za upis (Prijava),
  • ŠV obrazac

Osim dokumentacije iz prethodnog stava strani državljanin podnosi uvjerenje o zdravstvenom stanju i dokaz o poznavanju jezika na kojemu se izvodi nastava, izuzev u slučaju ako je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

lzuzetno od prethodnog stava dokumenta za upis mogu se dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ukoliko je službeno lice izvršilo uvid u orginal dokumenta o čemu je dužno sačiniti službenu zabilješku.