Nastavni plan

I Godina

PRVA GODINA

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

A101

Inžinjerska matematika

O

I

3

2

 

7

A102

Osnovne programiranja

O

I

3

2

1

7

A103

CAD projektovanje

O

I

3

2

1

6

A104

Informacione tehnologije

O

I

3

2

1

6

A105

Engleski jezik 1

O

I

2

2

 

4

A201

Arhitektura računarskih sistema

O

II

3

2

1

7

A202

Objektno programiranje 1

O

II

3

2

1

7

A203

Web dizajn

O

II

3

2

1

6

A204

Mrežne informacione tehnologije

O

II

3

2

1

6

A205

Engleski jezik 2

O

II

2

2

 

4

UKUPNO

28

20

7

60

II Godina

DRUGA GODINA

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

A301

Uvod u baze podataka

O

III

3

2

1

7

A302

Strukture podataka i algoritmi

O

III

3

2

1

7

A303

Sistemski softver

O

III

2

2

1

6

A304

Računarske mreže

O

III

2

2

1

6

A305

Engleski jezik za informacione tehnologije 1

O

III

2

2

 

4

A401

Poslovni informacioni sistemi

O

IV

2

2

 

5

A402

Diskretna matematika

O

IV

3

2

 

7

A403

Engleski jezik za informacione tehnologije 2

O

IV

2

2

 

4

MODUL SOFTVERSKO INŽINJERSTVO

ASI401

Objektno programiranje 2

I

IV

3

2

1

7

ASI402

Web programiranje

I

IV

3

2

1

7

MODUL INFORMACIONO- KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

AIK401

Projektovanje računarskih mreža

I

IV

3

2

1

7

AIK402

Bezbjednost računarskih mreža

I

IV

3

2

1

7

UKUPNO

25

20

6

60

III Godina - Modul S.I.

TREĆA GODINA - MODUL SOFTVERSKO INŽINJERSTVO

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

A501

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

O

V

3

2

1

6

A502

Operativni sistemi

O

V

2

1

1

6

A503

Vjerovatnoća i statistika

O

V

3

2

 

6

ASI501

Baze podataka

O

V

3

2

1

7

ASI502

Jezici za strukturiranje podataka

O

V

3

1

1

6

A601

Softversko inženjerstvo

O

VI

3

2

1

7

A602

Upravljanje ICT uslugama

O

VI

2

1

1

5

A603

Digitalni marketing

O

VI

2

1

1

5

ASI601

Programiranje web i mobilnih aplikacija

O

VI

3

2

1

7

A605

Projekat

O

VI

2

 

2

5

UKUPNO

26

14

10

60

III Godina - Modul I.K.T.

TREĆA GODINA - MODUL INFORMACIONO KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE

Šifra predmeta

Naziv predmeta

Staus predmeta   (O-obavezan            I -izborni)

Semestar

Broj časova

ECTS

P

V

L

A501

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

O

V

3

2

1

6

A502

Operativni sistemi

O

V

2

1

1

6

A503

Vjerovatnoća i statistika

O

V

3

2

 

6

AIK501

Administracija računarskih mreža

O

V

3

2

1

7

AIK502

Računarsko modelovanje i simulacija

O

V

3

1

1

6

A601

Softversko inženjerstvo

O

VI

3

2

1

7

A602

Upravljanje ICT uslugama

O

VI

2

1

1

5

A603

Digitalni marketing

O

VI

2

1

1

5

AIK601

Mobilne komunikacije

O

VI

3

2

1

7

A605

Projekat

O

VI

2

 

2

5

UKUPNO

26

14

10

60

I GODINA

I SEMESTAR

Inžinjerska matematika

Naziv predmetaInžinjerska matematika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA101
Status predmetaobavezniSemestarIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube znanja iz realnih brojeva, matematićke indukcije, matričnog računa,  funkcija jedne realne promjenljive, integralnog računa funkcija jedne realne promjenljive, sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Osnove programiranja

Naziv predmetaOsnove programiranja
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA102
Status predmetaobavezniSemestarIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Osnove programiranja studenti treba da razumiju osnovne koncepte programiranja i da ovladaju objektno-orjentisanim načinom mišljenja. Posebna pažnja će se obratiti na prezentaciju objektno-orijentisanog koncepta programiranja na konkretnom programskom jeziku Java. Cilj je da studenti steknu neophodna znanja, kako na nivou koncepata programiranja, tako i na praktičnom nivou i budu osposobljeni da uspješno nastave učenje programskog jezika  Java kroz predmete Java programiranje 1 i Java programiranje 2.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

CAD projektovanje

Naziv predmetaCAD projektovanje
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA103
Status predmetaobavezniSemestarIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenta sa grafičkim okruženjem, kreiranjem i radom sa jednodimenzionalnim i dvodimenzionalnim grafičkim objektima. Studenti će se upoznati sa različitim tipovima objekata i načinima manipulisanja njima. Na predmetu se obrađuje rad sa različitim tipovima linijskih objekata i geometrijskih tijela, sa otvorenim i zatvorenim ravnima i upotreba boja. Student se upoznaje sa načinima percepcija boja u ljudskom oku i načinima upotrebe ivica i boja na objektima radi postizanja odgovarajućih efekata. Na predmetu se obrađuje vektorska grafika i načini da studenti kreiraju složene grafike koristeći jednostavne vektorske elemente. Studenti se upoznaju sa načinima kreiranja složenih grafičkih struktura. Studenti će steći bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za računarsi podržano crtanje, dizajniranje, projektvanje i proizvodnju kao i upoznavanje i ovladavanje CAD programskim alatima.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, workshopovi, seminarski radovi, domaći zadaci, kolokvijumi, završni ispit, konsultacije.

Informacione tehnologije

Naziv predmetaInformacione tehnologije
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA104
Status predmetaobavezniSemestarIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su upoznavanje sa osnovama informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera, računarskih mreža i Interneta, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte; sticanje osnovne računarske pismenosti u pogledu rada sa programima za obradu teksta, tabela i kreiranje prezentacija; spoznavanje značaja uticaja ICT-a na društvo, njegove prednosti i mane; razumijevanje osnovnih principa mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primjena danas preuzima vodeću ulogu u informacionim tehnologijama.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik 1

Naziv predmetaEngleski jezik 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA105
Status predmetaobavezniSemestarIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na srednjem jezičkom nivou (B1.1) koje će im omogućiti osnov za praćenje Engleskog jezika za informacione tehnologije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi, domaći zadaci. Završni ispit. Konsultacije.

II SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema

Naziv predmetaArhitektura računarskih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA201
Status predmetaobavezniSemestarIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj izučavanja predmeta je da student stekne potpuno razmijevanje mikro-računarske arhitekture koje će mu pomoći da iste i slične arhitekture razumije i koristi u domenu informacionih tehnologija. Znanje principa rada mikro-računarskih arhitektura posebno može doći do izražaja pri kreiranju aplikacija koje će optimizovati upotrebu hardware-a i time imati najmanju moguću potrošnju energije te najveću brzinu izvršavanja što se posebno postavlja kao potreba kod sistema koji se napajaju baterijama. Studenti će steći sva potreba znanja neophodna za razumijevanja interpretacije podataka i aritmetike unutar računara, manipulaciju podacima, alritmetičke i logičke operacije unutar računara. Naučiće koncept izrade računara od nivoa niske do nivoa visoke apstrakcije „gradeći” računar od najprostijeg do modernog računara današnjice kroz kurs.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Objektno programiranje 1

Naziv predmetaObjektno programiranje 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA202
Status predmetaobavezniSemestarIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Java programiranje 1 studenti savladavaju osnovne koncepte programskog jezika Java. Cilj je da studenti steknu poznavanje teorije i prakse objektno-orjentisanog programiranja kroz Java programski jezik. Studenti će ovladati svim osnovnim aspektima Java programiranja i biti osposobljeni da uspješno nastave učenje kroz predmet Java programiranje 2.
Uslovljenost drugim predmetimaOsnove programiranja
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Web dizajn

Naziv predmetaWeb dizajn
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA203
Status predmetaobavezniSemestarIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta izučavaju se arhitektura i tehnologije WWW-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Studenti se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj  i  dizajniranje web sajtova. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom XHTML i CSS web tehnologija.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi, praktičan projekat i završni ispit. Konsultacije.

Mrežne informacione tehnologije

Naziv predmetaMrežne informacione tehnologije 
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA204
Status predmetaobavezniSemestarIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenta sa osnovnim principima prenosa i obrade signala, i identifikacija osnovnih problema u prenosu signala na daljinu. Definisanje koncepata važnih za razumijevanje funkcionisanja savremenih telekomunikacionih sistema. Upoznavanje sa arhitekturom i organizacijom telekomunikacionih mreža. Mjere za ocjenu performansi servisa.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik 2

Naziv predmetaEngleski jezik 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA205
Status predmetaobavezniSemestarIIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik 2 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na srednjem jezičkom nivou (B1.2) koje će im omogućiti osnov za praćenje Engleskog jezika za informacione tehnologije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi, domaći zadaci. Završni ispit. Konsultacije.

II GODINA

Modul softversko inženjerstvo

III SEMESTAR

Uvod u baze podataka

Naziv predmetaUvod u baze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA301
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka, njihovim upitnim jezicima, kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Uz to, studenti se upoznaju sa Oracle sistemom za upravljanje bazama podataka (SUBP), s posebnim akcentom na upitni jezik SQL kroz korišćenje sql developera i modelovanje baze korišćenjem sql datamodeler-a.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmetaStrukture podataka i algoritmi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA302
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Predmet omogućava studentima upoznavanje i uspješno savladavanje najvažnih struktura podataka i algoritama za manipulaciju njima i na taj način priprema studente za uspješnu primjenu struktura podataka u praksi. Kroz izučavanje tema predviđenih nastavnim programom ovog predmeta, studenti stiču znanje o osnovnim strukturama podataka,  kako na konceptualnom tako i na implementacionom nivou.  Takođe, studenti upoznaju i usvajaju i najvažnije algoritme za pretraživanje i sortiranje različitih strukura podataka. Krajnji cilj izučavanja predmeta je osposobiti studente da uspješno primijene strukture podataka i algoritamska rješenja u modeliranju realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti, ali je poželjno da student uspješno savlada gradivo predviđeno predmetom Objektno programiranje 1.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Sistemski softver

Naziv predmetaSistemski softver
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA303
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet SISTEMSKI SOFTVER I studenti će se upoznati sa načinom rada i upravljanjem procesa koji čine operativni sistem računarskog sistema. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti osnovnog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja računarskom memorijom, virtuelnom memorijom, sistemom za arhiviranje podataka, dodjelom internet adresa i mehanizmima za obustavljanjem izvršavanja procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Računarske mreže

Naziv predmetaRačunarske mreže
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA304
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima savremenih računarskih mreža i komunikacionih protokola. Upoznavanje studenta sa funkcijama i konfigurisanjem mrežnih uređaja. Kroz rad sa IP adresama, studenti se upoznaju sa principima kreiranja adresnog plana računarske mreže. Takođe će se upoznati sa najznačajnijim protokolima nivoa aplikacije i konfigurisanjem mrežnih servisa. Studenti će steći i osnovna znanja o značaju  i načinu konfigurisanja VLAN.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 1

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA305
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na višem srednjem jezičkom nivou (B1) koje će im omogućiti osnov za razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom, i pripremiti ih za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, video prezentacija, pisanje blogova, prevođenje stručnih tekstova, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

IV SEMESTAR

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA401
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema. Studentima će biti predstavljeni svi bitni sadržaji koji se u savremenoj literaturi pojavljuju u okviru predmeta pod istim ili sličnim nazivom.

Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja poslovnih informacionih istema, kao i specifičnosti razvoja IS pojedinih poslovnih podsistema.

Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Diskretna matematika

Naziv predmetaDiskretna matematika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA402
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube srednjoškolska znanja iz matematičke logike, teorije skupova, kombinatorike i teorije brojeva, upoznaju se sa teorijom grafova, a sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 2

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA403
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 2 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika i razviti  sve četiri jezičke vještine u kontekstu engleskog jezika za informacione tehnologije na višem srednjem jezičkom nivou (B2) koje će im omogućiti razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom. Kroz predmet, studenti će se pripremiti za realne profesionalne situacije.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, pisanje foruma, kreiranje website-a, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

Objektno programiranje 2

Naziv predmetaObjektno programiranje 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaASI401
Status predmetaizborniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta je da studenti steknu potpuno poznavanje objektno-orjentisanog programiranja kroz Java programski jezik i da se osposobe da programiraju u Javi na naprednom nivou.

Uslovljenost drugim predmetimaObjektno programiranje 1
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Web programiranje

Naziv predmetaWeb programiranje
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaASI402
Status predmetaizborniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama klijent server arhitekture distribuiranih sistema i stiču napredna znanja iz oblasti JavaScript i PHP programiranja na strani klijenta. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja potrebna za kreiranje i razvoj dinamičkih web aplikacija  primjenom savremenih CMS alata, JavaScript-a, PHP-a i  web 2.0 tehnologija (blog, RSS, wiki, audio i video podcast, multimedijalni i mapping web servisi).

Uslovljenost drugim predmetimaWeb dizajn
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

II GODINA

Modul informaciono-komunikacione tehnologije

III SEMESTAR

Uvod u baze podataka

Naziv predmetaUvod u baze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA301
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka, njihovim upitnim jezicima, kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Uz to, studenti se upoznaju sa Oracle sistemom za upravljanje bazama podataka (SUBP), s posebnim akcentom na upitni jezik SQL kroz korišćenje sql developera i modelovanje baze korišćenjem sql datamodeler-a.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmetaStrukture podataka i algoritmi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA302
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Predmet omogućava studentima upoznavanje i uspješno savladavanje najvažnih struktura podataka i algoritama za manipulaciju njima i na taj način priprema studente za uspješnu primjenu struktura podataka u praksi. Kroz izučavanje tema predviđenih nastavnim programom ovog predmeta, studenti stiču znanje o osnovnim strukturama podataka,  kako na konceptualnom tako i na implementacionom nivou.  Takođe, studenti upoznaju i usvajaju i najvažnije algoritme za pretraživanje i sortiranje različitih strukura podataka. Krajnji cilj izučavanja predmeta je osposobiti studente da uspješno primijene strukture podataka i algoritamska rješenja u modeliranju realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti, ali je poželjno da student uspješno savlada gradivo predviđeno predmetom Objektno programiranje 1.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Sistemski softver

Naziv predmetaSistemski softver
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA303
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet SISTEMSKI SOFTVER I studenti će se upoznati sa načinom rada i upravljanjem procesa koji čine operativni sistem računarskog sistema. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti osnovnog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja računarskom memorijom, virtuelnom memorijom, sistemom za arhiviranje podataka, dodjelom internet adresa i mehanizmima za obustavljanjem izvršavanja procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Računarske mreže

Naziv predmetaRačunarske mreže
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA304
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima savremenih računarskih mreža i komunikacionih protokola. Upoznavanje studenta sa funkcijama i konfigurisanjem mrežnih uređaja. Kroz rad sa IP adresama, studenti se upoznaju sa principima kreiranja adresnog plana računarske mreže. Takođe će se upoznati sa najznačajnijim protokolima nivoa aplikacije i konfigurisanjem mrežnih servisa. Studenti će steći i osnovna znanja o značaju  i načinu konfigurisanja VLAN.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 1

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA305
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na višem srednjem jezičkom nivou (B1) koje će im omogućiti osnov za razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom, i pripremiti ih za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, video prezentacija, pisanje blogova, prevođenje stručnih tekstova, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

IV SEMESTAR

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA401
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema. Studentima će biti predstavljeni svi bitni sadržaji koji se u savremenoj literaturi pojavljuju u okviru predmeta pod istim ili sličnim nazivom.

Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja poslovnih informacionih istema, kao i specifičnosti razvoja IS pojedinih poslovnih podsistema.

Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Diskretna matematika

Naziv predmetaDiskretna matematika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA402
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube srednjoškolska znanja iz matematičke logike, teorije skupova, kombinatorike i teorije brojeva, upoznaju se sa teorijom grafova, a sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 2

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA403
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 2 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika i razviti  sve četiri jezičke vještine u kontekstu engleskog jezika za informacione tehnologije na višem srednjem jezičkom nivou (B2) koje će im omogućiti razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom. Kroz predmet, studenti će se pripremiti za realne profesionalne situacije.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, pisanje foruma, kreiranje website-a, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

Projektovanje računarskih mreža

Naziv predmetaProjektovanje računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaAIK401
Status predmetaizborniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Tokom izučavanja predmeta studenti će naučiti da identifikuju realne zahtjeve za implementacijom računarskih mreža u poslovnom i drugim realnim okruženjima. Identifikacijom zahtjeva moći će da isplaniraju servise i definišu politiku kvaliteta servisa. Studenti će biti sposobni da izaberu potrebnu opremu za izgradnju mrežne infrastrukture. U potpunosti će savladati planiranje adresnog prostora i projektovanje logičke arhitekture mreže koju će moći da nadograde svim potrebnim servisima za uspješno funkcionisanje poslovne mrežne arhitekture. Istovremeno će steći znanja potrebna za donošenje politika sigurnosti mreže, te time zaokružiti cjelinu korporativnog mrežnog uređenja.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Bezbjednost računarskih mreža

Naziv predmetaBezbjednost računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaAIK402
Status predmetaizborniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru nastave, studenti će steći osnovna znanja i kompetencije za bavljenje informacionom bezbjednošću. Upoznaće se sa izvorima ugrožavanja bezbjednosti računarskih mreža, odnosno metodama i tehnikama zaštite računarskih mreža. Posebna pažnja je usmjerena na bezbjednost Interneta, i njegove specifičnosti.

Uslovljenost drugim predmetimaRačunarske mreže
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije se održavaju u terminu odmah po završetku predavanja.

III GODINA

Modul softversko inženjerstvo

V SEMESTAR

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA501
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Efikasno obavljanje gotovo svih vrsta poslova, u bilo kojem području ljudske djelatnosti, propraćeno je podacima ili informacijama. Stoga se može zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova i da je informacioni sistem koji ih prikuplja, bilježi i obrađuje nužan za funkcionisanje poslovnog sistema. Da bi se mogle donositi pravovremene i kvalitetne odluke u nekom poslovnom sistemu, neophodno je imati kvalitetne informacije. Kroz predmet sigurnost i zaštita informacionih sistema studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Operativni sistemi

Naziv predmetaOperativni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA502
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti serverskog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja serverskim računarskim servisima, načinom i mehanizmima za izvršavanje serverskih računarskih procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Vjerovatnoća i statistika

Naziv predmetaVjerovatnoća i statistika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA503
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da usvoje opšta i primijenjena znanja iz vjerovatnoće i statistike, kako bi se osposobili za primjenu statističkih softverskih alata u rješavanju poslovnih i menadžment problema i za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu novih statističkih metoda i alata. Takođe, treba da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.

Uslovljenost drugim predmetimaDiskretna matematika.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Baze podataka

Naziv predmetaBaze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaASI501
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa naprednijim konceptima baza podataka, njihovom unutrašnjom strukturom, načinima realizacije, principima i kriterijumima pri dizajnu koristeći odgovarajuće normalne forme. Dodatno, studenti se upoznaju sa programiranjem vezano za baze podataka i razvojem aplikacije koja koristi relacionu bazu za skladištenje podataka.

Uslovljenost drugim predmetimaUvod u baze podataka, Objektno programiranje 2.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Jezici za strukturiranje podataka

Naziv predmetaJezici za strukturiranje podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaASI502
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Predmet Jezici za strukturiranje podataka omogućava studentima da upoznaju i uspješno savladaju osnove XML (eXtensible Markup Language) jezika i JSON anotacije. Studenti će takođe imati priliku da steknu praktične vještine vezane za primjenu ovih tehnologija u savremenim softverskim sistemima.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

VI SEMESTAR

Softversko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA601
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama softverskog inženjerstva i osposobljavaju se za primjenu savremenih tehnika u oblasti modelovanja i razvoja softvera primjenom UML jezika. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja o metodama  razvoja  i dizajniranja  objektno-orjentisanih softverskih sistema primjenom UML dijagrama.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje ICT uslugama

Naziv predmetaUpravljanje ICT uslugama
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA602
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)
  • Upoznavanje sa osnovnim konceptom i organizacijom IT funkcija
  • Upoznavanje sa osnovnim ITIL procesima
  • Razumjevanje načina na koji isporuka ICT usluge podržava ciljeve poslovanja
  • Razumijevanje načina na koji treba organizovati IT organizaciju radi isporuke kvalitetnih IT usluga
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Digitalni marketing

Naziv predmetaDigitalni marketing
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA603
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta izučavaju se karakteristike digitalog marketinga i njegova uloga u marketing planu. Studenti se upoznaju sa izradom strategija digitalnog marketinga i upravljanjem digitalnim identitetom (eng.web brending). Nakon završetka kursa, studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno planiraju i implementiraju digitalnu marketig strategiju uzimajući u obzir sigurnost i privatnost podataka.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi , praktičan projekat i završni ispit. Konsultacije.

Programiranje web i mobilnih aplikacija

Naziv predmetaProgramiranje web i mobilnih aplikacija
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaASI601
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj je da studenti steknu neophodna znanja iz oblasti izrade web i android aplikacija zasnovanih na modernim principima i responsivnog dizajna, kao i da budu sposobni za samostalan rad i rješavanje specifičnih problema.

Uslovljenost drugim predmetimaUslovljen uspješno položenim predmetom Web tehnologije.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Projekat

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA605
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija tokom osnovnih studija. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znaja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informaciono-komunikacione tehnologije, softversko inženjerstvo).

Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaKonsultacije.

III GODINA

Modul informaciono-komunikacione tehnologije

V SEMESTAR

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA501
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Efikasno obavljanje gotovo svih vrsta poslova, u bilo kojem području ljudske djelatnosti, propraćeno je podacima ili informacijama. Stoga se može zaključiti da su informacije nužne za obavljanje poslova i da je informacioni sistem koji ih prikuplja, bilježi i obrađuje nužan za funkcionisanje poslovnog sistema. Da bi se mogle donositi pravovremene i kvalitetne odluke u nekom poslovnom sistemu, neophodno je imati kvalitetne informacije. Kroz predmet sigurnost i zaštita informacionih sistema studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Operativni sistemi

Naziv predmetaOperativni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA502
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti serverskog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja serverskim računarskim servisima, načinom i mehanizmima za izvršavanje serverskih računarskih procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Vjerovatnoća i statistika

Naziv predmetaVjerovatnoća i statistika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA503
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da usvoje opšta i primijenjena znanja iz vjerovatnoće i statistike, kako bi se osposobili za primjenu statističkih softverskih alata u rješavanju poslovnih i menadžment problema i za uspješno prihvatanje, praćenje i primjenu novih statističkih metoda i alata. Takođe, treba da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.

Uslovljenost drugim predmetimaDiskretna matematika.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Administracija računarskih mreža

Naziv predmetaAdministracija računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaAIK501
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Upoznavanje studenata sa osnovnim pravilima i procedurama prilikom administracije računarskih mreža. Kurs obrađuje glavna svojsta računarskih mreža nezavisno od njihove veličine. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za administriranje računarskih mreža. Kroz primjere iz prakse, polaznici će se uz rad na opremi upoznati sa načinima administriranja računarskih mreža i podešavanja mrežnih uređaja. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da primijene stečena znanja za dizajn i konfiguraciju računarskih mreža.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Računarsko modelovanje i simulacija

Naziv predmetaRačunarsko modelovanje i simulacija
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaAIK502
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj kursa je dati bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za modeliranje tehničkih i poslovnih procesa i njihovu simulaciju pomoću računarski baziranih simulacionih paketa kao što je MATLAB sa svojim modulima. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su da uvede i objasni osnovne koncepte, ideje i mogućnosti primjene računarske simulacije kao podrške procesu odlučivanja pri analizi dinamičkog ponašanja poslovnih i organizacionih sistema; da dâ pregled metodologija i opiše načine modeliranja i simulacije dinamičkih sistema; da da pregled softvera za simulaciju i način njihovog praktičnog korišćenja.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

VI SEMESTAR

Softversko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA601
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama softverskog inženjerstva i osposobljavaju se za primjenu savremenih tehnika u oblasti modelovanja i razvoja softvera primjenom UML jezika. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja o metodama  razvoja  i dizajniranja  objektno-orjentisanih softverskih sistema primjenom UML dijagrama.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Upravljanje ICT uslugama

Naziv predmetaUpravljanje ICT uslugama
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA602
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)
  • Upoznavanje sa osnovnim konceptom i organizacijom IT funkcija
  • Upoznavanje sa osnovnim ITIL procesima
  • Razumjevanje načina na koji isporuka ICT usluge podržava ciljeve poslovanja
  • Razumijevanje načina na koji treba organizovati IT organizaciju radi isporuke kvalitetnih IT usluga
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Digitalni marketing

Naziv predmetaDigitalni marketing
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA603
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

U okviru predmeta izučavaju se karakteristike digitalog marketinga i njegova uloga u marketing planu. Studenti se upoznaju sa izradom strategija digitalnog marketinga i upravljanjem digitalnim identitetom (eng.web brending). Nakon završetka kursa, studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno planiraju i implementiraju digitalnu marketig strategiju uzimajući u obzir sigurnost i privatnost podataka.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi , praktičan projekat i završni ispit. Konsultacije.

Mobilne komunikacije

Naziv predmetaMobilne komunikacije
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaAIK601
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet Mobilne komunikacije, studenti se upoznaju sa osnovnim principima postiranja signala i elementima mobilnih komunikacionih sistema. Cilj nastave je da studenti steknu najvažnija teorijska i praktična znanja koja su potrebna za razumijevanje organizacije i principa rada mobilnih komunikacionih sistema i tehnologija.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Projekat

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologijeŠifra predmetaA605
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija tokom osnovnih studija. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija koji se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znaja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informaciono-komunikacione tehnologije, softversko inženjerstvo).

Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaKonsultacije.