III GODINA

SMJER: INFORMACIONI SISTEMI

V SEMESTAR

Softversko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se osposobljavaju za primjenu tehnika iz oblasti softverskog inžinjerstva i razvoja softvera uključujući UML modelovanje, dizajniranje i implementaciju sistema. Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će imati teorijska i praktična znanja o formalizaciji zahtijeva sistema u skladu sa potrebama korisnika, modelovanju objektno-orjentisanih sistema primjenom UML dijagrama, primjenom odgovarajućih tehnika i alata.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe,projektni  zadaci za samostalan rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Programiranje web i mobilnih aplikacija

Naziv predmetaProgramiranje web i mobilnih aplikacija
Studijski program

Specijalističke studije: Informacioni sistemi 

smjer: Softverski sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI mobilne aplikacije, kao i da ih objavljujete na Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje mobilnih aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za mobilne platforme i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne mobilne aplikacije uz pomoć razvojnih alata/ programa za Android mobilnu platformu Eclipse i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju.

Ciljevi izučavanja predmeta su:

 • Upoznavanje sa razvojnim okruzenjem I Android emulatorom
 • Osnovama Android programiranja
 • Android korisnicki interfejs
 • Dizajn korisničkog interfejsa primjenom pogleda
 • Perzistencija podataka
 • Obezbjeđivanje sadržaja
 • Slanje poruka
 • Servisi koji zavise od lokacije korisnika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Upravljanje informacionim sistemima

Naziv predmetaUpravljanje IS
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Informacioni sistemi

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa pristupima upravljanja IS-a
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, laboratorijske vježbe.  Konsultacije

Engleski jezik V

Naziv predmetaEngleski jezik V (jezik struke III)
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP-English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, prezentacija, domaći zadaci, mini test,  kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

XML tehnologije

Naziv predmetaXML tehnologije
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovmim XML tehnologijama. Sticanje praktičnih znanja i vještina vezanih za primjenu XML tehnologija u softverskom sistemima.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

VI SEMESTAR

Engleski jezik VI

Naziv predmetaEngleski jezik VI (jezik struke IV)
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP – English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, lektira, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Interakcija čovjek-računar

Naziv predmetaInterakcija čovjek računar
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaizborniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti interakcije čovjek-računar. Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,...) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,...). Nakon završetka, studenti stiču praktična znjana potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničnog interfejsa razlilčitih metoda.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski  radovi.

Inteligentni sistemi

Naziv predmetaInteligentni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovnim konceptima, tehnikama, jezicima i alatima za izradu inteligentnih softverskih sistema
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova, ali je poželjno da studenti prethodno savladaju gradivo predmeta XML tehnologije
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Projektovanje informacionih sistema

Naziv predmetaProjektovanje informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Ovaj predmet u potpunosti upućuje studenta u cijelokupan proces projektovanja informacionih sistema od definisanja sa strane korisnika do funkcionalnog modeliranja procesa. Ciljevi izučavanja predmeta su:

 • sticanje znanja i vještina u domenu procesa razvoja informacionih sistema
 • obučiti studente da modeluju korisničke zahtjeve, analiziraju, projektuju i razvijaju informacioni sistem primijenjujući UML koncepte
 • pored objektno-orjentisanog koncepta uvodi se i koncept servisno-orjentisane arhitekture kao osnova za razvoj servisno-orjentisanih aplikacija
 • fokus izučavanja na razvoju jednog integrisanog servisno-orjentisanog IS
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe

Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koj se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informacioni sistemi, računarkse mreže, softverski inženjering)
Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe

Sigurnost i zaštita informacionih sistema

Naziv predmetaSigurnost i zaštita informacionih sistema
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Sticanje znanja iz oblasti sigurnosti i zaštite informacionih sistema. Studentima će biti predočene moguće metode zaštite, kao i potencijalni rizici ugrožavanja informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

IZBORNI PREDMETI

Administracija informacionih sistema

Naziv predmetaAdministracija IS
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer: Informacioni sistemi

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti administracije IS-a. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim i tehnološkim, apsektima u oblasti sistemske i mrežne administracije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe.

Programski prevodioci

Naziv predmetaProgramski prevodioci
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer: Informacioni sistemi

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa osnovama konsturisanja programskih prevodioca, prevođenja jednog programskog jezika na drugi, principima rada programskih prevodiaca, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Održavanje informacionih sistema

Naziv predmetaOdržavanje informacionih sistema
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer: Informacioni sistemi

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Sticanje znanja iz oblasti održavanja informacionih sistema. Studentima će biti predočeni mogući modeli održavanja, kao i tehnologije održavanja
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacioni sistemi
Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe

Multimedijalni sistemi

Naziv predmetaMultimedijalni sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacioni sistemi

Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenta sa svim aspektima savremenih multimedijalnih informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

SMJER: SOFTVERSKI INŽENJERING

V SEMESTAR

Softversko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se osposobljavaju za primjenu tehnika iz oblasti softverskog inžinjerstva i razvoja softvera uključujući UML modelovanje, dizajniranje i implementaciju sistema. Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će imati teorijska i praktična znanja o formalizaciji zahtijeva sistema u skladu sa potrebama korisnika, modelovanju objektno-orjentisanih sistema primjenom UML dijagrama, primjenom odgovarajućih tehnika i alata.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe,projektni  zadaci za samostalan rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Programiranje web i mobilnih aplikacija

Naziv predmetaProgramiranje web i mobilnih aplikacija
Studijski program

Specijalističke studije: Informacione tehnologije 

smjer: Softverski Inženjering

Status predmetaizborniSemestarVIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Nakon odslušanog kursa bićete sposobni da samostalno napravite jednostavnije GUI mobilne aplikacije, kao i da ih objavljujete na Market-u. Kurs opisuje upotrebu okruženja za kreiranje mobilnih aplikacija i samo njihovo kreiranje. Biće razjašnjeni elementarni pojmovi vezani za mobilne platforme i opisana njihova upotreba. Polaznik će saznati kako može da kreira jednostavne mobilne aplikacije uz pomoć razvojnih alata/ programa za Android mobilnu platformu Eclipse i Android SDK i startuje ih na emulatoru ili pravom uređaju.

Ciljevi izučavanja predmeta su:

 • Upoznavanje sa razvojnim okruzenjem I Android emulatorom
 • Osnovama Android programiranja
 • Android korisnicki interfejs
 • Dizajn korisničkog interfejsa primjenom pogleda
 • Perzistencija podataka
 • Obezbjeđivanje sadržaja
 • Slanje poruka
 • Servisi koji zavise od lokacije korisnika
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe.

Kontrola kvaliteta i testiranje softvera

Naziv predmetaKontrola kvaliteta i testiranje softvera
Studijski program

Specijalističke studije: Softverski Inženjering

Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti se obučavaju za ovladavanje upravljanjem kvalitetom softvera
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva 

Upravljanje softverskim projektima

Naziv predmetaUpravljanje softverskim projektima
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski Inženjering

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da usvoje znanja iz osnova metodologije upravljanja softverskim projektima, naprednijeg platformski neutralnog modelovanja objektno-orjentisanih softverskih aplikacija upotrebom UML jezika, pravila dobrog dizajniranja objektno-orjentisanih softvera primjenom dizajn paterna i pravila pisanja kvalitetnog objektno-orjentisanog koda kroz refaktorisanje. Krajnji cilj je osposobiti studente za uspješno razumijevanje naprednih tehnika i metoda razvoja aplikacija.
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen ispit iz predmeta Softversko inženjerstvo. Detaljno savladano gradivo iz predmeta Programiranje I i II, Web programiranje, kao i dovoljno poznavanje gradiva iz predmeta Strukture podataka i algoritmi.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, domaći zadaci, kolokvijumi i  završni ispit. Konsultacije

Engleski jezik V

Naziv predmetaEngleski jezik V (jezik struke III)
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP–     English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, domaći zadaci, kolokvijumi i  završni ispit. Konsultacije

XML tehnologije

Naziv predmetaXML tehnologije
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovmim XML tehnologijama. Sticanje praktičnih znanja i vještina vezanih za primjenu XML tehnologija u softverskom sistemima.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

VI SEMESTAR

Sigurnost i zaštita softvera

Naziv predmetaSigurnost i zaštita softvera
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski Inženjering

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznati studente sa tehničkim sredstvima za realizaciju pojedinih oblika i zaštite i sigurnosti informacijskih sustava. Studenti stiču znanja u postavljanju pojedinih mjera sigurnosti, kao i načinu kreiranja i upravljanja zaštitom softverskog sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaSoftverski inženjering
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe

Projektovanje i razvoj softvera

Naziv predmetaProjektovanje i razvoj softvera
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski Inženjering

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti treba da ovladaju znanjima i tehnikama iz oblasti softverskog inženjerstva i razoja softvera. Treba da usvoje tehnike koje se bave metodološkim i tehnološkim aspektima u oblasti razvoja softverskih proizvoda.
Uslovljenost drugim predmetimaSoftverski inženjering
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja i laboratorijske vježbe

Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koj se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informacioni sistemi, računarkse mreže, softverski inženjering)
Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe

Inteligentni sistemi

Naziv predmetaInteligentni sistemi
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovnim konceptima, tehnikama, jezicima i alatima za izradu inteligentnih softverskih sistema
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova, ali je poželjno da studenti prethodno savladaju gradivo predmeta XML tehnologije
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Interakcija čovjek-računar

Naziv predmetaInterakcija čovjek računar
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaizborniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti interakcije čovjek-računar. Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,...) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,...). Nakon završetka, studenti stiču praktična znjana potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničnog interfejsa razlilčitih metoda.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski  radovi.

Engleski jezik VI

Naziv predmetaEngleski jezik VI (jezik struke IV)
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP–     English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, domaći zadaci, kolokvijumi i  završni ispit. Konsultacije

IZBORNI PREDMETI

Multimedijalni sistemi

Naziv predmetaMultimedijalni sistemi
Studijski programAkademske studije: Softverski Inženjering
Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenta sa svim aspektima savremenih multimedijalnih informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Konfiguracija i održavanje softvera

Naziv predmetaKonfiguracija i održavanje softvera
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Softverski inženjering

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti se obučavaju praktično korišćenje nekog razvojnog okruženja u testiranju softvera
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispiti  Programiranje II i Web programiranje
Metod nastave i savladavanja gradiva 

Kontrola kvaliteta i testiranje softvera

Naziv predmetaKontrola kvaliteta i testiranje softvera
Studijski program

Specijalističke studije: Softverski Inženjering

Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti se obučavaju za ovladavanje upravljanjem kvalitetom softvera
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradiva 

Programski prevodioci

Naziv predmetaProgramski prevodioci
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer: Softverski Inženjering

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa osnovama konsturisanja programskih prevodioca, prevođenja jednog programskog jezika na drugi, principima rada programskih prevodiaca, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Distribuirani softverski sistemi

Naziv predmetaDistribuirani softverski sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer:  Softverski Inženjering

Status predmetaizborniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Studenti se obučavaju za praktično korišćenje nekog razvojnog u testiranju softvera
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPoloženi ispit Programiranje II i Web programiranje

SMJER: RAČUNARSKE MREŽE I TELEKOMUNIKACIJE

V SEMESTAR

Softversko inženjerstvo

Naziv predmetaSoftversko inženjerstvo
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se osposobljavaju za primjenu tehnika iz oblasti softverskog inžinjerstva i razvoja softvera uključujući UML modelovanje, dizajniranje i implementaciju sistema. Nakon uspješnog završetka ovog predmeta student će imati teorijska i praktična znanja o formalizaciji zahtijeva sistema u skladu sa potrebama korisnika, modelovanju objektno-orjentisanih sistema primjenom UML dijagrama, primjenom odgovarajućih tehnika i alata.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe,projektni  zadaci za samostalan rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Telekomunikacioni sistemi

Naziv predmetaTelekomunikacioni sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske mreže i telekomunikacije

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje teorijskih osnova prenosa i obrade  signala. Analiza osnovnih problema u prenosu signala. Definisanje koncepata važnih za razumijevanje funkcionisanja savremenih telekomunikacionih sistema. Objašnjenja i prikaz elemenata, tehničkih principa na kojim su zasnovani, karakteristika i načina funkcionisanja najzastupljenijih telekomunikacionih sistema. Upoznavanje sa arhitekturom i organizacijom sistema javne i mobilne telefonije, funkcionalnih i radiodifuznih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaPoložen ispit iz predmeta Računarske telekomunikacije
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije.

Serverski operativni sistemi

Naziv predmetaServerski operativni sistemi
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske mreže i telekomunikacije

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje  osnovnih  elemenata  savremenih  operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima na korisničkom nivou. Definisanje koncepata i algoritama sistemskim softvera. Shvatanje kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja  i  prikaz karakteristika  i  funkcija  na  primjerima  najzastupljenijih operativnih sistema: Windows i Linux.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Administracija računarskih mreža

Naziv predmetaAdministracija računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa osnovnim pravilima i procedurama prilikom administracije računarskih mreža. Kurs obrađuje osnovna svojstva računarskih mreža nezavisno od njihove veličine. Sticanje praktičnih znanja potrebnih za administriranje računarskih mreža. Kroz primere iz prakse, polaznici će se uz rad an opremi upoznati sa načinima administriranja računarskih mreža i podešavanja mrežnih uređaja. Nakon završetka kursa, polaznici će moći samostalno da primjene stečena znanjaza dizajn i konfiguraciju računarskih mreža.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Engleski jezik V

Naziv predmetaEngleski jezik V (jezik struke III)
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP-English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, prezentacija, domaći zadaci, mini test,  kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

XML tehnologije

Naziv predmetaXML tehnologije
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovmim XML tehnologijama. Sticanje praktičnih znanja i vještina vezanih za primjenu XML tehnologija u softverskom sistemima.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

VI SEMESTAR

Engleski jezik VI

Naziv predmetaEngleski jezik VI (jezik struke IV)
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK3
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP–     English for Special Purposes), na srednjem do višem srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, domaći zadaci, kolokvijumi i  završni ispit. Konsultacije

Inteligentni sistemi

Naziv predmetaInteligentni sistemi
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Ovladavanje osnovnim konceptima, tehnikama, jezicima i alatima za izradu inteligentnih softverskih sistema
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova, ali je poželjno da studenti prethodno savladaju gradivo predmeta XML tehnologije
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Interakcija čovjek-računar

Naziv predmetaInterakcija čovjek računar
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta obrađuju se ključne teorije, modeli i metodologije iz oblasti interakcije čovjek-računar. Studenti se upoznaju sa različitim aspektima interakcije čovjek-računar i tehnologijama za izradu interfejsa (dizajn orjentisan na korisnika, kreiranje prototipa,...) i tehnikama za evaluaciju i testiranje korisničkih interfejsa (posmatranje korisnika, interaktivni prototip, eksperimenti,...). Nakon završetka, studenti stiču praktična znjana potrebna za specifikaciju, dizajniranje, implementaciju u evaluaciju upotrebljivog korisničnog interfejsa razlilčitih metoda.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, auditorne vježbe, domaći zadaci, seminarski  radovi.

Projekat

Naziv predmetaProjekat
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koj se može riješiti primjenom stečenih znanja na osnovnim studijama. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih znanja iz oblasti ICT-a sa posebnim kvalifikacijama u oblasti smjera (informacioni sistemi, računarkse mreže, softverski inženjering)
Uslovljenost drugim predmetimaStudent može pristupiti polaganju (tj odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih predmeta na osnovnim studijama.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe i laboratorijske vježbe

Projektovanje i razvoj računarskih mreža

Naziv predmetaProjektovanje i razvoj računarskih mreža
Studijski program

Akademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije

smjer: Računarske mreže i telekomunikacije

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Sticanje znanja iz oblasti računarskih komunikacija, LAN  mreža,komunikacionih protokola, osnovnih sistema zaštite, arhitekture mrežnih uređaja i njihove administracije
Uslovljenost drugim predmetimaAdministracija računarskih mreža
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Sigurnost i zaštita računarskih mreža

Naziv predmetaSigurnost i zaštita računarskih mreža
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije

smjer: Računarske mreže i telekomunikacije

Status predmetaobavezniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet studenti dobijaju osnovna znanja o sigurnosti i zaštiti računarskih sistema
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

IZBORNI PREDMETI

Administracija računarskih mreža

Naziv predmetaAdministracija računarskih mreža
Studijski programSpecijalističke studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVIIECTS/CSPK8
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je upoznavanje sa osnovama računarskih komunikacija neophodnih za rad u oblasti IT tehnologija
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija u prostorijama fakulteta sa podjelom nastavnih jedinica na teorijska predavanja i vježbe i laboratorijske vježbe

Multimedijalni sistemi

Naziv predmetaMultimedijalni sistemi
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenta sa svim aspektima savremenih multimedijalnih informacionih sistema.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaNastava se odvija kroz predavanja, diskusije uz primjenu multimedijalnih sadržaja i primjenom metoda za daljinsko obrazovanje. Vježbe obuhvataju praktičan rad sa izabranim alatima za e-učenje i projektni zadatak uz primjenu izabranih alata i tehnologija, analizu odabranih studija slučajeva.

Programski prevodioci

Naziv predmetaProgramski prevodioci
Studijski program

Akademske studije: Informacione tehnologije, 

smjer: Računarske mreže i telekomunikacije

Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Upoznavanje studenata sa osnovama konsturisanja programskih prevodioca, prevođenja jednog programskog jezika na drugi, principima rada programskih prevodiaca, alatima za njihovo pravljenje i načinom njihove implementacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Tehničko održavanje računarskih mreža

Naziv predmetaTehničko održavanje računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaizborniSemestarVIECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Objašnjenja i prikaz tehničkih principa, protokola i karakteristika rač. mreža. Upoznavanje sa osnovnim tehnologijama i održavanjem komponenti mreže. Analiza problema u mreži i pristupi njihovom rješavanju. Kroz praktični dio nastave organizovanim u okviru vježbi, studenti će se obučiti da prepoznaju kvarove i smetnje u radu mreža, da ih otklanjaju na elementarnom nivou, kao i da se korišćenjem softverskih paketa za  analizu  protokola detaljno upoznaju sa mogućnostima rješavanja problema u odvijanju mrežnog saobraćaja.
Uslovljenost drugim predmetimaPoloženi ispit iz Računarskih telekomunikacija
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Upravljanje računarskim mrežama

Naziv predmetaUpravljanje računarskim mrežama
Studijski programAkademske studije: Računarske mreže i telekomunikacije
Status predmetaobavezniSemestarVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa principima upravljanja računarskih mreža kompanija kao mrežama provajdera.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslovljenosti
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe