Četvrti upisni rok za studijsku 2020/2021

Podnošenje prijava od 16.09. do 25.09.

UNIVERZITET „MEDITERAN“ PODGORICA RASPISUJE
KONKURS
ZA ČETVRTI UPISNI ROK STUDENATA U 2020/2021. STUDIJSKU GODINU

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.
Uz prijavu na konkurs za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija kandidati podnose originalna svjedočanstva o svim završenim razredima srednjeg obrazovanja, originalnu diplomu o položenom završnom, maturskom ispitu,
ovjerenu kopiju biometrijske lične karte, kao i ovjerenu kopiju diplome „LUČA” ili njoj ekvivalentnu diplomu.
Pravo prijave na konkurs za upis na akademske specijalističke studije i na akademske master studije imaju kandidati sa završenim akademskim studijama obima 180 ECTS, odnosno 240 ECTS kredita, u skladu sa zakonom i opštim aktima
Univerziteta „Mediteran”.
Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao i državljanin Crne Gore, uz provjeru znanja jezika na kojem se izvodi nastava i dostavljen dokaz o zdravstvenom stanju.
Kandidati podnose prijave za upis od 16. septembra do 25. septembra 2020. godine, radnim danima u terminu od 09h do 15h. Dokumentacija se podnosi organizacionim jedinicama – studentskim službama fakulteta.
Kandidati mogu prijave podnositi i online putem sledećeg linka: https://bit.ly/38pa7ap
Rangiranje kandidata na svim fakultetima (osim Fakulteta vizuelnih umjetnosti) obaviće se 28. septembra 2020. godine i toga dana biće objavljene rang liste na oglasnim tablama i web stranicama svih fakulteta.
Prijemni ispit na Fakultetu vizuelnih umjetnosti održaće se 24. septembra 2020. godine u 10h, a nakon toga će se obaviti rangiranje kandidata. Kandidati koji su položili prijemni ispit upisuju se 3, i 4. septembra 2020. godine
Kandidati koji su stekli pravo na upis (svi fakulteti osim Fakulteta vizuelnih umjetnosti ) upisuju se od 24. septembra do 30. septembra 2020. godine, podnošenjem dokumentacije studentskim službama fakulteta u terminu
od 09h do 15h.

OLAKŠICE ZA UPLATU ŠKOLARINE
1. Pravo besplatnog upisa na bilo koji od fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica imaju: dobitnici diploma „Luča“ “A” i „Luča“ “B”, vrhunski sportisti (rješenje Ministarstva sporta za vrhunske sportiste) članovi seniorske
reprezentacije Crne Gore ili članovi juniorske reprezentacije Crne Gore koji su osvajači medalje na Svjetskom ili Evropskom prvenstvu i lica sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
2. Studentu čiji član uže porodice već studira na osnovnim, specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od međusobnog dogovora. Za svakog
sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.
3. Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim , specijalističkim ili master studijama, školarina se umanjuje za 30%, a za drugog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako
sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.
4. Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju
školovanje.
5. Upravni odbor Univerziteta, na predlog organizacionih jedinica Univerziteta, u posebnim slčajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.
6. Organizacione jedinice Univerziteta (fakulteti) oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata osnovnih studija, po studijskoj godini (II i III godini), od kvote studenata koji se prvi put put upisiju u drugu,
odnosno u treću godinu. Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet ili namjeravaju da ostvare popust po osnovu naznačenih olakšica dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na određenu povlasticu.

NAČIN PLAĆANJA ŠKOLARINE
Godišnja školarina se može uplatiti jednokratnom uplatom prilikom upisa godine i ista iznosi 1400,00 eura na svim fakultetima, odnosno 1500,00 eura na Fakultetu vizulnih umjetnosti.
Školarina se može uplatiti i dvokratno, prilikom upisa u I semestar i na početku II semestra, s tim što u tom slučaju školarina iznosi 1500,00 eura, odnosno 1600,00 eura na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.
Školarina se može uplatiti i u mjesečnim ratama, a u tom slučaju školarina iznosi 1550,00 eura, odnosno 1650,00 eura na Fakultetu vizuelnih umjetnosti.
Ukoliko se student odluči da školarinu uplaćuje na rate, prilikom upisa obavezno uplaćuje 20% od ukupnog iznosa školarine predviđenog za plaćanje na rate, a ostatak školarine uplaćuje u 10 jednakih mjesečnih rata.

 

Kompletan tekst odluke momžete pročitati ovdje.