I GODINA

I SEMESTAR

Inženjerska matematika

Naziv predmeta Inženjerska matematika
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A101
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube znanja iz realnih brojeva, matematičke indukcije, matričnog računa,  funkcija jedne realne promjenljive, integralnog računa funkcija jedne realne promjenljive, sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Osnove programiranja

Naziv predmeta Osnove programiranja
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A102
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Osnove programiranja studenti treba da razumiju osnovne koncepte programiranja i da ovladaju objektno-orjentisanim načinom mišljenja. Posebna pažnja će se obratiti na prezentaciju objektno-orijentisanog koncepta programiranja na konkretnom programskom jeziku Java. Cilj je da studenti steknu neophodna znanja, kako na nivou koncepata programiranja, tako i na praktičnom nivou i budu osposobljeni da uspješno nastave učenje programskog jezika  Java kroz predmete Java programiranje 1 i Java programiranje 2.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

CAD projektovanje

Naziv predmeta CAD projektovanje
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A103
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje studenta sa grafičkim okruženjem, kreiranjem i radom sa jednodimenzionalnim i dvodimenzionalnim grafičkim objektima. Studenti će se upoznati sa različitim tipovima objekata i načinima manipulisanja njima. Na predmetu se obrađuje rad sa različitim tipovima linijskih objekata i geometrijskih tijela, sa otvorenim i zatvorenim ravnima i upotreba boja. Student se upoznaje sa načinima percepcija boja u ljudskom oku i načinima upotrebe ivica i boja na objektima radi postizanja odgovarajućih efekata. Na predmetu se obrađuje vektorska grafika i načini da studenti kreiraju složene grafike koristeći jednostavne vektorske elemente. Studenti se upoznaju sa načinima kreiranja složenih grafičkih struktura. Studenti će steći bazna znanja i vještine iz metoda, tehnika i softverskih alata za računarsi podržano crtanje, dizajniranje, projektvanje i proizvodnju kao i upoznavanje i ovladavanje CAD programskim alatima.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, workshopovi, seminarski radovi, domaći zadaci, kolokvijumi, završni ispit, konsultacije.

Informacione tehnologije

Naziv predmeta Informacione tehnologije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A104
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su upoznavanje sa osnovama informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), sticanje osnovnih znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera, računarskih mreža i Interneta, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte; sticanje osnovne računarske pismenosti u pogledu rada sa programima za obradu teksta, tabela i kreiranje prezentacija; spoznavanje značaja uticaja ICT-a na društvo, njegove prednosti i mane; razumijevanje osnovnih principa mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primjena danas preuzima vodeću ulogu u informacionim tehnologijama.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik 1

Naziv predmeta Engleski jezik 1
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A105
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Engleski jezik 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na srednjem jezičkom nivou (B1.1) koje će im omogućiti osnov za praćenje Engleskog jezika za informacione tehnologije.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi, domaći zadaci. Završni ispit. Konsultacije.

II SEMESTAR

Arhitektura računarskih sistema

Naziv predmeta Arhitektura računarskih sistema
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Sticanje znanja iz oblasti  arhitekture računarskih sistema. Detaljno se razmatra nivo digitalne logike, a računar se posmatra kao hijerarhija više nivoa.

Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Objektno programiranje 1

Naziv predmeta Objektno programiranje 1
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Java programiranje 1 studenti savladavaju osnovne koncepte programskog jezika Java. Cilj je da studenti steknu poznavanje teorije i prakse objektno-orjentisanog programiranja kroz Java programski jezik. Studenti će ovladati svim osnovnim aspektima Java programiranja i biti osposobljeni da uspješno nastave učenje kroz predmet Java programiranje 2.
Uslovljenost drugim predmetima Osnove programiranja
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Web dizajn

Naziv predmeta WEB dizajn
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta izučavaju se arhitektura i tehnologije www-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Studenti se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj i dizajniranje web sajtova.Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom HTML i CSS tehnologije
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, domaći zadaci, kolokvijumi, projekat i završni ispit. Konsultacije

Mrežne informacione tehnologije

Naziv predmeta Mrežne informacione tehnologije 
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije Šifra predmeta A204
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje studenta sa osnovnim principima prenosa i obrade signala, i identifikacija osnovnih problema u prenosu signala na daljinu. Definisanje koncepata važnih za razumijevanje funkcionisanja savremenih telekomunikacionih sistema. Upoznavanje sa arhitekturom i organizacijom telekomunikacionih mreža. Mjere za ocjenu performansi servisa.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik 2

Naziv predmeta Engleski jezik 2
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku na srednjem nivou jezičkoh znanja (B1 i početak B2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike)
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi .Konsultacije