I GODINA

I SEMESTAR

Uvod u programiranje

Naziv predmeta Uvod u programiranje
Studijski program Akademske studije: Information technologies
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Uvod u programiranje studenti treba da razumiju osnovne koncepte programiranja i da ovladaju objektno-orjentisanim načinom mišljenja. Posebna pažnja će se obratiti na prezentaciju objektno-orijentisanog koncepta programiranja na konkretnom programskom jeziku Java. Tako će studenti steći neophodna znanja, kako na nivou koncepata, tako i na praktičnom nivou i biti osposobljeni da uspješno nastave učenje programskog jezika  Java kroz predmete Programiranje I i Programiranje II.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Multimedijalne i grafičke aplikacije

Naziv predmeta Multimedijalne i grafičke aplikacije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar I ECTS/CSPK 5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje studenta sa svim aspektima savremenih multimedijalnih informacionih sistema
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, workshopovi, seminarski, domaći  zadaci,  kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Matematika I

Naziv predmeta Matematika I
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube srednjoškolska znanja iz matematičke logike, teorije skupova, linearne algebre i matematičke analize, sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci i, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Informacione tehnologije

Naziv predmeta Informacione tehnologije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje osnovnog znanja iz oblasti računarskog hardvera, softvera i Internet-a, kao suštinskih preduslova za dalje izučavanje Informacionih i komunikacionih tehnologija i programiranja uopšte. Spoznazi značaj uticaja IT-a na društvo, njegove prednosti i mane. Shvatiti principe mobilnih i bežičnih tehnologija, čiji razvoj i primjena danas ima vodeću ulogu u Informacionim tehnologijama.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Engleski jezik I

Naziv predmeta Engleski jezik I
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar I ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku na srednjem nivou jezičkog znanja (B1 i početak B2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike).
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, testovi, kolokvijumi. Konsultacije

II SEMESTAR

Uvod u web tehnologije

Naziv predmeta Uvod u WEB tehnologije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta izučavaju se arhitektura i tehnologije www-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Studenti se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj i dizajniranje web sajtova.Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom HTML i CSS tehnologije
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, domaći zadaci, kolokvijumi, projekat i završni ispit. Konsultacije

Programiranje I

Naziv predmeta Programiranje I
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Programiranje I studenti savladavaju osnovne koncepte programskog jezika Java.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Uvod u programiranje"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Matematika II

Naziv predmeta Matematika II
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube znanja iz funkcija više promjenljivih, integralnog računa funkcije jedne i više promjenljivih i beskonačnih redova, sa ciljem da  steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu  da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Matematika I"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Engleski jezik II

Naziv predmeta Engleski jezik II
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku na srednjem nivou jezičkoh znanja (B1 i početak B2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike)
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi .Konsultacije

Arhitektura računarskih sistema

Naziv predmeta Arhitektura računarskih sistema
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Sticanje znanja iz oblasti  arhitekture računarskih sistema. Detaljno se razmatra nivo digitalne logike, a računar se posmatra kao hijerarhija više nivoa.

Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije