I GODINA

I SEMESTAR

Napredno programiranje

Naziv predmeta Napredno programiranje
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI201
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Cilj je da studenti primijene sva prethodno stečena znanja u izradi web aplikacija koje je moguće integrisati u jedinstven informacioni sistem, gdje se vodi računa i o aspektima sigurnosti, skalabilnosti i održavanju cjelokupnog sistema.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Izborni predmet 1

Projekat 1

Naziv predmeta Projekat 1
Studijski program Master studije Šifra predmeta BSI202
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 10
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz ovaj predmet studenti pokazuje stečena znanja i vještine iz fundametalnih predmeta na master studijama u okviru izabranog modula softversko inženjerstvo. Student u saradnji sa profesorom koji je mentor pri izradi projekta, identifikuje problem iz prakse u oblasti softverskog inženjerstva. Student samostalnim radom na izradi projekta pokazuje praktičnu primjenu znanja i razvija/implementira rješenje koje daje kvantitativnu i kvalitativnu ocjenu sveukupnosti stečenih fundamentalnih znanja iz oblasti ITa sa posebnim kvalifikacijama u oblasti modula softversko inžinjerstvo.
Uslovljenost drugim predmetima Student može pristupiti polaganju (tj. odbrani projekta) tek nakon prethodno položenih svih obaveznih predmeta predviđenih na prvoj godini master studija.
Metod nastave i savladavanja gradiva Konsultacije.

II SEMESTAR

Uvod u web tehnologije

Naziv predmeta Uvod u WEB tehnologije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta izborni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta izučavaju se arhitektura i tehnologije www-a, kao najviše korišćenog Internet servisa. Studenti se upoznaju sa klijentskim tehnologijama za razvoj web aplikacija kao i metodama za razvoj i dizajniranje web sajtova.Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna da samostalno projektuju i izrade web sajt primjenom HTML i CSS tehnologije
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, domaći zadaci, kolokvijumi, projekat i završni ispit. Konsultacije

Programiranje I

Naziv predmeta Programiranje I
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Programiranje I studenti savladavaju osnovne koncepte programskog jezika Java.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Uvod u programiranje"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Matematika II

Naziv predmeta Matematika II
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube znanja iz funkcija više promjenljivih, integralnog računa funkcije jedne i više promjenljivih i beskonačnih redova, sa ciljem da  steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu  da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Matematika I"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Engleski jezik II

Naziv predmeta Engleski jezik II
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku na srednjem nivou jezičkoh znanja (B1 i početak B2, prema Zajedničkom evropskom okviru za žive jezike)
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi .Konsultacije

Arhitektura računarskih sistema

Naziv predmeta Arhitektura računarskih sistema
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar II ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Sticanje znanja iz oblasti  arhitekture računarskih sistema. Detaljno se razmatra nivo digitalne logike, a računar se posmatra kao hijerarhija više nivoa.

Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije