II GODINA

III SEMESTAR

Vjerovatnoća i statistika

Naziv predmeta Vjerovatnoća i statistika
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja is oblasti Vjerovatnoće i statistike
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispiti iz predmeta "Matematika I" i "Matematika II"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmeta Strukture podataka i algoritmi
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz izučavanje tema predviđenih nastavnim programom, studenti stiču znanja o osnovnim strukturama podataka i to kako na konceptualnom nivou tako i na implementacionom nivou. Takođe, studenti upoznaju i usvajaju najvažnije algoritme za pretraživanje i sortiranje različitih struktura podataka. Krajnji cilj je osposobiti studente da uspješno primjene sturkture podataka i algoritamska rješenja u modeliranju relanih pojava
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Operativni sistemi

Naziv predmeta Operativni sistemi
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Upoznavanje osnovnih elemenata savremenih operativnih sistema i upoznavanje sa najpoznatijim operativnim sistemima na korisničkom nivou.Definisanje koncepata i algoritama sistemskih softvera.Shvatanje kako se operativni sistem naslanja na hardver i kako koristi arhitekturu računarskog sistema. Objašnjenja i prikaz karakteristika i funkcija na primjerima najzastupljenijih operativnih sistema: Windows i Linux.
Praktičnim dijelom nastave, organizovanim u okviru vježbi, studenti će se obučiti da ovladaju naprednim opcijama instalacije i konfiguracije operativnih sistema Windows7 i Linux, naprednim opcijama pripreme i migracije korisničkog okruženja,i da pripreme dekstop operativnog okruženja za rad u mrežnom okruženju
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Engleski jezik III

Naziv predmeta Engleski jezik III (Jezik struke I)
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP– English for Special Purposes), na srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Baze podataka I

Naziv predmeta Baze podataka I
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar III ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja iz oblasti modela podataka, projektovanja i organizacije baza podataka. Po završetku kursa student je osposobljen za: primjenu razlicitih modela podataka i tehnika projektovanja baza podataka u praksi; praktičnu primjenu tehnika implementacije same baze podataka na serveru baze podataka i serversko programiranje, korišćenjem izabranog sistema za upravljanje bazama podataka; prakticnu primjenu CASE alata u oblasti razvoja same baze podataka.
Uslovljenost drugim predmetima

Nema formalnih uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

Savladano gradivo iz predmeta Strukture podataka i algoritmi  su neophodni za razumevanje gradiva ovog predmeta.

Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

IV SEMESTAR

Web tehnologije

Naziv predmeta WEB tehnologije
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar IV ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama klijent server arhitekture sistema i stiču napredna znanja iz oblasti programiranja na strani klijenta pomoću JavaScript i PHP programskog jezika. Studenti stiču znanja za kreiranje i razvoj dinamičkih web aplikacija  primjenom savremenih CMS alata, JavaScript-a i  PHP programskog jezika
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Uvod u Web tehnologije."
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe,projektni  zadaci za samostalan rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Programiranje II

Naziv predmeta Programiranje II
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar IV ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Kroz predmet Programiranje II studenti će se osoposobiti da programiraju u Javi na naprednom nivou
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Programiranje I"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Razvoj baza podataka

Naziv predmeta Razvoj baza podataka
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar IV ECTS/CSPK 6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Sticanje znanja iz oblasti modela podataka, projektovanja i organizacije baza podataka. Po završetku kursa, student je osposobljen za: primjenu  različitih  modela  podataka i tehnika projektovanja baza podataka u praksi; praktičnu primjenu tehnika implementacije same baze podataka na serveru  baze podataka i serversko programiranje, korišćenjem izabranog sistema za upravljanje bazama podataka, praktičnu primjenu CASE alata u oblasti razvoja same baze podataka
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Baze podataka"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, domaći zadaci, kolokvijumi i  završni ispit. Konsultacije

Računarske mreže

Naziv predmeta Računarske mreže
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar IV ECTS/CSPK 7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Težište nastave je na izučavanju slojevite arhitekture i funkcija pojedinih slojeva mreža, kao i njihovih protokola, sa detaljnim prikazom najvažnijih Internet protokola i servisa. Praktičnim dijelom nastave, organizovanim u okviru vježbi, studenti će se obučiti da prepoznaju i povezuju mrežne uređaje na elementarnom nivou. kako da se korišćenjem softverskih paketa za analizu protokola detaljno upoznaju sa odvijanjem saobraćaja u računarskim mrežama. Cilj nastave je da studenti steknu najvažnija teorijska i praktična znanja koja su potrebna za planiranje, realizaciju i eksploataciju lokalnih računarskih mreža i korišćenje Internet tehnologije.
Uslovljenost drugim predmetima Položen ispit iz predmeta "Operativni sistemi"
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Engleski jezik IV

Naziv predmeta Engleski jezik IV
Studijski program Akademske studije: Informacione tehnologije
Status predmeta obavezni Semestar IV ECTS/CSPK 4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta) Razvijanje sve četiri jezičke vještine na engleskom jeziku, uz poseban naglasak na usvajanje stručne terminologije (ESP- English for Special Purposes), na srednjem jezičkom nivou.
Uslovljenost drugim predmetima Nema uslova
Metod nastave i savladavanja gradiva Predavanja, vježbe, seminarski, mini-test, kolokvijumi.  Konsultacije