II GODINA

Modul softversko inženjerstvo

III SEMESTAR

Uvod u baze podataka

Naziv predmetaUvod u baze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka, njihovim upitnim jezicima, kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Uz to, studenti se upoznaju sa Oracle sistemom za upravljanje bazama podataka (SUBP), s posebnim akcentom na upitni jezik SQL kroz korišćenje sql developera i modelovanje baze korišćenjem sql datamodeler-a.
Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslova

Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmetaStrukture podataka i algoritmi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Predmet omogućava studentima upoznavanje i uspješno savladavanje najvažnih struktura podataka i algoritama za manipulaciju njima i na taj način priprema studente za uspješnu primjenu struktura podataka u praksi. Kroz izučavanje tema predviđenih nastavnim programom ovog predmeta, studenti stiču znanje o osnovnim strukturama podataka,  kako na konceptualnom tako i na implementacionom nivou.  Takođe, studenti upoznaju i usvajaju i najvažnije algoritme za pretraživanje i sortiranje različitih strukura podataka. Krajnji cilj izučavanja predmeta je osposobiti studente da uspješno primijene strukture podataka i algoritamska rješenja u modeliranju realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova, ali je poželjno da student uspješno savlada gradivo predviđeno predmetom Objektno programiranje 1.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Sistemski softver

Naziv predmetaSistemski softver
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet SISTEMSKI SOFTVER I studenti će se upoznati sa načinom rada i upravljanjem procesa koji čine operativni sistem računarskog sistema. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti osnovnog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja računarskom memorijom, virtuelnom memorijom, sistemom za arhiviranje podataka, dodjelom internet adresa i mehanizmima za obustavljanjem izvršavanja procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Računarske mreže

Naziv predmetaRačunarske mreže
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima savremenih računarskih mreža i komunikacionih protokola. Upoznavanje studenta sa funkcijama i konfigurisanjem mrežnih uređaja. Kroz rad sa IP adresama, studenti se upoznaju sa principima kreiranja adresnog plana računarske mreže. Takođe će se upoznati sa najznačajnijim protokolima nivoa aplikacije i konfigurisanjem mrežnih servisa. Studenti će steći i osnovna znanja o značaju  i načinu konfigurisanja VLAN.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 1

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na višem srednjem jezičkom nivou (B1) koje će im omogućiti osnov za razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom, i pripremiti ih za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, video prezentacija, pisanje blogova, prevođenje stručnih tekstova, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

IV SEMESTAR

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema. Studentima će biti predstavljeni svi bitni sadržaji koji se u savremenoj literaturi pojavljuju u okviru predmeta pod istim ili sličnim nazivom.

Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja poslovnih informacionih istema, kao i specifičnosti razvoja IS pojedinih poslovnih podsistema.

Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Diskretna matematika

Naziv predmetaDiskretna matematika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube srednjoškolska znanja iz matematičke logike, teorije skupova, kombinatorike i teorije brojeva, upoznaju se sa teorijom grafova, a sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Objektno programiranje 2

Naziv predmetaObjektno programiranje 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Cilj predmeta je da studenti steknu potpuno poznavanje objektno-orjentisanog programiranja kroz Java programski jezik i da se osposobe da programiraju u Javi na naprednom nivou.
Uslovljenost drugim predmetimaObjektno programiranje 1
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Web programiranje

Naziv predmetaWEB programiranje
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru predmeta studenti se upoznaju sa osnovama klijent server arhitekture distribuiranih sistema i stiču napredna znanja iz oblasti JavaScript i PHP programiranja na strani klijenta. Nakon završetka studenti stiču teorijska i praktična znanja potrebna za kreiranje i razvoj dinamičkih web aplikacija  primjenom savremenih CMS alata, JavaScript-a, PHP-a i  web 2.0 tehnologija (blog, RSS, wiki, audio i video podcast, multimedijalni i mapping web servisi).
Uslovljenost drugim predmetimaWeb dizajn
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 2

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 2 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika i razviti  sve četiri jezičke vještine u kontekstu engleskog jezika za informacione tehnologije na višem srednjem jezičkom nivou (B2) koje će im omogućiti razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom. Kroz predmet, studenti će se pripremiti za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, pisanje foruma, kreiranje website-a, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

Modul informaciono-komunikacione tehnologije

III SEMESTAR

Uvod u baze podataka

Naziv predmetaUvod u baze podataka
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa osnovnim konceptima baza podataka. Posebna pažnja se posvećuje relacionim bazama podataka, njihovim upitnim jezicima, kao i projektovanju korišćenjem E/R modela. Uz to, studenti se upoznaju sa Oracle sistemom za upravljanje bazama podataka (SUBP), s posebnim akcentom na upitni jezik SQL kroz korišćenje sql developera i modelovanje baze korišćenjem sql datamodeler-a.
Uslovljenost drugim predmetima

Nema uslova

Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit.  Konsultacije

Strukture podataka i algoritmi

Naziv predmetaStrukture podataka i algoritmi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Predmet omogućava studentima upoznavanje i uspješno savladavanje najvažnih struktura podataka i algoritama za manipulaciju njima i na taj način priprema studente za uspješnu primjenu struktura podataka u praksi. Kroz izučavanje tema predviđenih nastavnim programom ovog predmeta, studenti stiču znanje o osnovnim strukturama podataka,  kako na konceptualnom tako i na implementacionom nivou.  Takođe, studenti upoznaju i usvajaju i najvažnije algoritme za pretraživanje i sortiranje različitih strukura podataka. Krajnji cilj izučavanja predmeta je osposobiti studente da uspješno primijene strukture podataka i algoritamska rješenja u modeliranju realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova, ali je poželjno da student uspješno savlada gradivo predviđeno predmetom Objektno programiranje 1.
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Sistemski softver

Naziv predmetaSistemski softver
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Kroz predmet SISTEMSKI SOFTVER I studenti će se upoznati sa načinom rada i upravljanjem procesa koji čine operativni sistem računarskog sistema. Kroz ovaj predmet studenti će steći i osnovna znanja iz oblasti koje će se izučavati na drugim predemtima definisanim nastavnim planom i programom Fakulteta za informacione tehnologije.

Osnovni ciljevi izučavanja predmeta su: sticanje znanja iz oblasti osnovnog računarskog softvera, njegov pojam, namjenu i funkcije. Osim ovih pojmova studenti će kroz predmet steći znanja o mehanizmima upravljanja računarskom memorijom, virtuelnom memorijom, sistemom za arhiviranje podataka, dodjelom internet adresa i mehanizmima za obustavljanjem izvršavanja procesa.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vjezbe, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije

Računarske mreže

Naziv predmetaRačunarske mreže
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK6
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet studenti će se upoznati sa osnovnim konceptima savremenih računarskih mreža i komunikacionih protokola. Upoznavanje studenta sa funkcijama i konfigurisanjem mrežnih uređaja. Kroz rad sa IP adresama, studenti se upoznaju sa principima kreiranja adresnog plana računarske mreže. Takođe će se upoznati sa najznačajnijim protokolima nivoa aplikacije i konfigurisanjem mrežnih servisa. Studenti će steći i osnovna znanja o značaju  i načinu konfigurisanja VLAN.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći i samostalni rad, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Engleski jezik za informacione tehnologije 1

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 1
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIIIECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 1 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika, i razviti sve četiri jezičke vještine na višem srednjem jezičkom nivou (B1) koje će im omogućiti osnov za razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom, i pripremiti ih za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, video prezentacija, pisanje blogova, prevođenje stručnih tekstova, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.

IV SEMESTAR

Poslovni informacioni sistemi

Naziv predmetaPoslovni informacioni sistemi
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK5
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)

Cilj predmeta Poslovni informacioni sistemi jeste da upozna studente sa osnovnom strukturom, funkcionisanjem i koncepcijom savremenih poslovnih informacionih sistema. Studentima će biti predstavljeni svi bitni sadržaji koji se u savremenoj literaturi pojavljuju u okviru predmeta pod istim ili sličnim nazivom.

Upoznavanje sa strukturom i načinom funkcionisanja poslovnih informacionih istema, kao i specifičnosti razvoja IS pojedinih poslovnih podsistema.

Sagledavanje karakteristika poslovnih informacionih sistema, ovladavanje osnovnim konceptima gotovih integrisanih softverskih sistema.

Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski radovi, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Diskretna matematika

Naziv predmetaDiskretna matematika
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz izučavanje tema predviđenih ovim nastavnim programom, studenti treba da prodube srednjoškolska znanja iz matematičke logike, teorije skupova, kombinatorike i teorije brojeva, upoznaju se sa teorijom grafova, a sa ciljem da steknu teorijske i praktične predstave o pojmovima koje izučavaju u programiranju i softverskom inženjeringu i da se konačno osposobe za modeliranje realnih pojava.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, domaći zadaci, kolokvijumi i završni ispit. Konsultacije.

Projektovanje računarskih mreža

Naziv predmetaProjektovanje računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Tokom izučavanja predmeta studenti će naučiti da identifikuju realne zahtjeve za implementacijom računarskih mreža u poslovnom i drugim realnim okruženjima. Identifikacijom zahtjeva moći će da isplaniraju servise i definišu politiku kvaliteta servisa. Studenti će biti sposobni da izaberu potrebnu opremu za izgradnju mrežne infrastrukture. U potpunosti će savladati planiranje adresnog prostora i projektovanje logičke arhitekture mreže koju će moći da nadograde svim potrebnim servisima za uspješno funkcionisanje poslovne mrežne arhitekture. Istovremeno će steći znanja potrebna za donošenje politika sigurnosti mreže, te time zaokružiti cjelinu korporativnog mrežnog uređenja.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije.

Bezbjednost računarskih mreža

Naziv predmetaBezbjednost računarskih mreža
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK7
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)U okviru nastave, studenti će steći osnovna znanja i kompetencije za bavljenje informacionom bezbjednošću. Upoznaće se sa izvorima ugrožavanja bezbjednosti računarskih mreža, odnosno metodama i tehnikama zaštite računarskih mreža. Posebna pažnja je usmjerena na bezbjednost Interneta, i njegove specifičnosti.
Uslovljenost drugim predmetimaRačunarske mreže
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, seminarski, kolokvijumi  i završni ispit. Konsultacije se održavaju u terminu odmah po završetku predavanja.

Engleski jezik za informacione tehnologije 2

Naziv predmetaEngleski jezik za informacione tehnologije 2
Studijski programAkademske studije: Informacione tehnologije
Status predmetaobavezniSemestarIVECTS/CSPK4
Sadržaj predmeta (ciljevi izučavanja predmeta)Kroz predmet Engleski jezik ze informacione tehnologije 2 studenti će se upoznati sa vokabularom, jezičkim konstrukcijama i gramatikom engleskog jezika i razviti  sve četiri jezičke vještine u kontekstu engleskog jezika za informacione tehnologije na višem srednjem jezičkom nivou (B2) koje će im omogućiti razumijevanje stručne literature za predmete predviđene Nastavnim planom i programom. Kroz predmet, studenti će se pripremiti za realne profesionalne situacije.
Uslovljenost drugim predmetimaNema uslova
Metod nastave i savladavanja gradivaPredavanja, vježbe, pisanje foruma, kreiranje website-a, kolokvijumi, završni ispit. Konsultacije.