Konkurs za prvi upisni rok studenta u 2018/2019 studijsku godinu

Obavještavamo Vas da je objavljen konkurs za prvi upisni rok studenta u 2018/2019 studijsku godinu.

Kandidati podnose prijave za upis od 25. do 30. juna 2018. godine, u terminu od 09h-15h.  Dokumentacija se podnosi organizacionim jedinicama – studentskim službama fakulteta, na adresi Josipa Broza Tita bb. Podgorica.

Rangiranje kandidata na svim fakultetima obaviće se 02. jula 2018. godine i toga dana biće objavljene rang liste na oglasnim tablama i web stranicama svih fakulteta. Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se od 02. do 04. jula 2018. godine, podnošenjem dokumentacije studentskim službama fakulteta u terminu od 09h – 15h.

 

OLAKŠICE ZA UPLATU ŠKOLARINE

1. Pravo besplatnog upisa na bilo koji od fakulteta Univerziteta „Mediteran“ Podgorica imaju: dobitnici diploma „Luča“ “A” i „Luča“ “B”, vrhunski sportisti (Potvrda Ministarstva za sport) i lica sa invaliditetom, po predlogu Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore.
2. Studentu čiji član porodice već studira na osnovnim i specijalističkim studijama, školarina se umanjuje za 30%, što znači da jednom od studenata pripada to pravo, zavisno od njihovog međusobnog dogovora. Za svakog sljedećeg člana uže porodice školarina je besplatna.
3. Studentu čiji je roditelj u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, a koji studira na osnovnim, specijalističkim i magistarskim, školarina se umanjuje za 30%, a za drufgog studenta školarina se umanjuje 50%. Za svako sljedeće dijete istog zaposlenog, školarina je besplatna.
4. Ukoliko pravno lice finansira školarinu za dvoje zaposlenih školarina se umanjuje po 10%, a za troje ili više zaposlenih školarina se umanjuje po 20%. Isti uslovi važe i za studente koji rade kod istog poslodavca, a sami finansiraju školarinu.
5. Upravni odbor Univerzitet na prijedlog organizacionih jedinica Univerziteta u posebnim slučajevima može osloboditi studenta od plaćanja školarine za tekuću godinu.
6. Organizacione jedinice Univerziteta oslobađaju od plaćanja školarine do 5% najboljih studenata po studijskoj (II i III) godini od kvote koja je stekla uslov za upis u drugu, odnosno treću godinu studija.
7. Studenti mogu obezbijediti sredstva za školarinu kreditnim zaduženjem kod Atlas banke. Detaljnije informacije o realizaciji kredita možete dobiti u svim poslovnicama Atlas banke, kao i na web-sajtu: www.atlasbanka.com

Studenti koji se besplatno upisuju na Univerzitet po osnovu naznačenih olakšica obavezno dostavljaju dokumentaciju kojom se dokazuje pravo na određenu povlasticu.

 

NAČIN PLAĆANJA ŠKOLARINE

Godišnja školarina se uplaćuje u jednokratnom iznosu i iznosi 1400,00 eura.
Školarina se može uplatiti i dvokratno, prilikom upisa u I semestar i na početku II semestra, s tim što se u tom slučaju školarina iznosi 1500,00 eura.
Školarina se može uplatiti u 10 jednakih mjesečnih rata, i u tom slučaju školarina iznosi 1550,00 eura.
Ukoliko se student odluči da školarinu uplaćuje na rate, obavezno uplaćuje prilikom upisa 20 % od ukupnog iznosa školarine predviđenog za plaćanje na rate.

Detaljnije informacije o iznosima godišnjih školarina za osnovne, specijalističke, magistarske i doktorske studije možete pročitati u zvaničnoj objavi Konkursa koju možete skinuti OVDJE.