Objavljivanje specijalnog poziva za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u maju 2021. godine – jedinstvena prilika za crnogorske istraživačke institucije

Evropska komisija će u maju raspisati specijalni poziv za Tvining projekte za zemlje Zapadnog Balkana u okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije – Horizont Evropa.

Ovaj poziv predstavlja jedinstvenu priliku za crnogorske istraživačke institucije da unaprijede naučne i tehnološke kapacitete i povežu se sa liderskim institucijama iz EU ili zemalja pridruženih programu, tj. kroz prenos znanja i razmjenu najbolje prakse između istraživačkih institucija i partnera, naprave značajan iskorak u svojoj naučnojjelatnosti. Na taj način nastoji se riješiti izazov sa kojim se nedovoljno prepoznate perspektivne institucije suočavaju prilikom apliciranja za raspoložive naučne fondove, imajući u vidu da napredne istraživačke institucije najčešće sarađuju unutar zatvorenih grupa.

Očekuje se da ovaj specijalni poziv, koji je direktno usmjeren na zemlje Zapadnog Balkana, doprinese:

Jačanju kapaciteta za izvrsnost u zemljama Zapadnog Balkana u oblasti istraživanja i inovacija;

Poboljšanju strateškog umrežavanja istraživačkih institucija u ovim zemljama i međunarodnih vodećih partnera na nivou EU;

Podizanju reputacije i istraživačkog profila institucije i naučnih profila njenog osoblja;

Jačanju upravljačkih i administrativnih kapaciteta osoblja kroz rad sa vodećim evropskim istraživačkim institucijama;

Većoj kreativnosti kroz razvoj novih pristupa, povećanoj mobilnosti (dolazećoj i odlazećoj) kvalifikovanih naučnika.

Prema nacrtu Radnog programa, kratkoročne razmjene osoblja; ekspertske posjete i kratkoročne misije ili virtuelne obuke; radionice; učešće na konferencijama; organizacija zajedničkih aktivnosti poput ljetnjih škola; aktivnosti diseminacije i komunikacije sa javnošću su prihvatljive aktivnosti u okviru tvining projekta. Dodatno, troškovi istraživanja, potrošnog materijala i sitne opreme mogu biti prihvatljivi u iznosu do 30% traženog finansiranja.

Nacrt radnog programa za oblast „Širenje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora“ koji sadrži više detalja o specijalnom pozivu za tvining projekte možete pogledati na linku: https://sciencebusiness.net/framework-programmes/horizon-papers, a očekuje se da zvanični dokument bude usvojen u maju. Važno je imati u vidu da ovo nije zvanični dokument, ali potencijalnim aplikantima može poslužiti kao dobar orijentir i obezbijediti im mogućnost da već počnu sa pripremama i planiranjem. Kada Evropska komisija objavi specijalni poziv za Tvining projekte, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će informisati sve zainteresovane naučne institucije o bližim uslovima poziva.

Dodatne informacije možete dobiti kod nacionalnih kontakt osoba za ovu oblast Horizont Evropa programa:

Milena Milonjić, e-mail: milena.milonjic@mpnks.gov.me, tel. 020 405 307

Lidija Vukčević, e-mail: lidija.vukcevic@mpnks.gov.me, tel. 020 405 344