Istraživačka karijera u CERN-u – iskustva predavača FIT-a mr Ivana Kneževića učesnika u SEEIIST programu

U CERN sam došao zahvaljujući SEEIIST programu (South East European International Institute for Sustainable Technologies) čiji krajnji cilj je izgradnja postrojenja za hadronsku terapiju kancera na teritoriji jugoistočne Evrope. u okviru ovog projekta, određeni resursi su rezervisani i za razvoj i implementaciju informacione infrastrukture za prikupljanje, homogenizaciju i analizu podataka o pacijentima sa kancerom, u cilju kreiranja jedinstvenog seta podataka koji bi se, u procesu mašinskog učenja, mogao iskoristiti za predikciju i/ili ranu dijagnostifikaciju kanceru kod pacijenata.

Nakon mog dolaska u CERN, u februaru ove godine, postao sam dio tima OpenLab-a, posebnog departmanu CERN-ovog IT-a čiji zadatak je upravo razvoj novih, kao i integracija postojećih tehnologija, ali i kolaboracija sa kompanijama iz  oblasti informacionih tehnologija koje žele da dio svojih resursa ulože u R&D (Research and Development - istraživanje i razvoj). To mi je omogućilo pristup tehnologijama i resursima kakvi ne postoje nigdje drugo na svijetu, kao i pristup ogromnoj bazi znanja koja mi je pomogla da neke od tih novih tehnologija savladam, i na kraju počnem da primjenjujem na sopstvenom projektu. U okviru OpenLab-a, postao sam dio tima za dizajn i razvoj projekta pod nazivom "CERN Science for Open Data" - CS4OD, čiji cilj je razvoj platforme koja bi omogućila istraživačima širom svijeta da pristupe alatima, servisima ali i resursima CERN-a za potrebe sopstvenih naučnih istraživanja. Pod „kišobranom“ ove platforme, planiran je i početak rada na izradi datasetova, big-data sistema za prihvat podataka, kao i kodiranja sistema za predikciju oboljenja od kancera u okviru SEEIIST projekta na kojem radim. Neke od novih tehnologija koje sam imao priliku da isprobam i naučim u ovom periodu su rad na Kubernates kontejnerizovanim mikro-servisima,  Hadoop i Spark big data sistemima, Federated Learnign tehnikama mašinskog učenja, kao i Google Tensor Processing Unit arhitekturama.
Za mene je velika privilegija dobiti mogućnost da radim na ovim tehnologijama, ali i sa ljudima koji su vrhunski profesionalci u svojim respektivnim oblastima i ujedno spremni da podijele svoje znanje, pogotovo kada radim na mjestu na kojem je Ser Tim Berners-Lee u martu 1989. dao prvi prijedlog izgleda arihitekture World Wide Web-a kakvu poznajemo danas, zgradi 513 – CERN data centra.