Obavještenje – Apsolventski rok

U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta od dana 27.10.2022. godine, na svim organizacionim jedinicama Univerziteta ,,Mediteran“ organizovaće se  dodatni ispitni rok (u daljem tekstu: apsolventski rok) za studente završne godine osnovnih studija, u periodu od 01.11.2022. godine do 07.11.2022. godine;

U apsolventskom ispitnom roku studenti završne godine osnovnih studija mogu polagati nepoložene ispite iz predmeta iz kojih su pratili nastavu prije studijske 2022/2023. godine;

Prijava ispita za apsolventski ispitni rok vršiće se 28. oktobra 2022. godine;

Organizacione jedinice Univeziteta su u obavezi da 31.10.2022. godine,  istaknu na svojoj oglasnoj tabli i web sajt-u raspored polaganja ispita za apsolventski ispitni rok;

Studenti su u obavezi da uplate iznos od 50,00 eura po ispitu, saglasno Odluci Upravnog odbora br. R-437-16 od 10.03.2016. godine.