Obuka “IT bezbjednost u finansijama”

Fakultet za informacione tehnologije organizuje obuku iz oblasti IT bezbjednost u finansijama u periodu od 15-18.05.2018. godine. Cilj obuke je sticanje neophodnih opštih znanja o upravljanju rizicima sa naglaskom na IT rizike. Polaznici će se upoznati i sa najnovijom verzijom standarda za menadžment rizicima ISO 30001. Obuka daje presjek najvažnijih regulatornih zahteva koji se odnose na finansijske institucije.
Biće predstavljena nova uredba Evropskog Parlamenta i Vijeća Evropske Unije poznata kao General Data Protection Regulation (GDPR) kao i standard ISO/IEC 27001 koji je bio jedan od osnovnih standarda koji je korišten prilikom pisanja zakona koji se tiču bezbjednosti
informacija.

Šta obuka obuhvata?

Obuka obuhvata: osnove IT revizije, djelokrug, modele, kako se vrši dokumentovanje sistema, evaluacija efikasnosti revizije, planiranje, testiranje i izvještavanje. Program obuke je zasnovan na teorijskim predavanjim i praktičnim vježbama. Svi polaznici obuke koji polože ispit dobijaju certifikat o završenoj obuci „IT bezbjednost u finansijama: IT rizici prema ISO 30001, sistem menadžmenta bezbjednošću informacija ISO/IEC 27001, GDPR, IT revizija“.
Obuka je namjenjena rukovodiocima i zaposlenima u finansijskim institucijama, IT službi, službi za bezbjednost informacionog sistema i službi za upravljanje kontinuitetom poslovanja. Zaposlenima u poslovnim sektorima koji hoće da povećaju nivo kontrole nad svojim IT procesima, licima odgovornim za upravljanje rizicima i zaštitu poslovnih informacija, kao i svima koji imaju potrebu za upravljanjem pravima pristupa i zaštitom samih informacija zbog visokog stepena odgovornosti, regulatornih zahteva i rizika u svakodnevnom poslovanju.

Predavač

Predavač je dugogodišnji predavač Zoran Vragolović, diplomirani inženjer elektrotehnike, odsjek elektronika i informatika. Više od 20 godina iskustva u razvoju softverskih i sigurnosnih rješenja. Kolega Vragolović je vodeći ocjenjivač za standarde ISO/IEC 27001,ISO/IEC 20000-1, ISO 22301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001. CSA (Cloud Security Alliance) STAR ocjenjivač.
Uslov za učešće na obuci je kotizacija od 350€. Kotizaciju uplatiti na tekući račun koji će biti naznačen na fakturi, koju ćemo dostaviti nakon prijave Vašeg učešća na seminaru. Organizatori svakom učesniku obezbjeđuju: Štampanu prezentaciju predavača, Audiovizuelna sredstva za realizaciju seminara, Posluženje za vrijeme pauza, Certifikat.
Zbog ograničenog broja mjesta, organizatori mole sve zainteresovane da blagovremeno prijave svoje učešće i uplate kotizaciju, a najkasnije do 31.04.2018.godine
Učešće na obuci možete prijaviti putem e-maila: obuka@unimediteran.net,  Ili na kontakt telefon: +382(0)409-211