Opšte informacije o upisu i školarini

Upis

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na web stranici Univerziteta.

Kandidat je za upis dužan da podnese prijavu i priloži sljedeća dokumenta:

  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
  • Diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu,
  • Izvod iz matične knjige rođenih,
  • Kopija nove lične karte,
  • Prijava za upis (I godinaSpecijalističke studijeMagistarske studije)

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Lice koje nema odgovarajuće srednje obrazovanje dužno je da položi diferencijalni ispit, koji je kao dodatni uslov za upis utvrđen ovim pravilnikom.

Strani državljanin ima pravo upisa pod jednakim uslovima kao državljanin Crne Gore.

Strani državljanin ili lice koje je podnijelo zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva može se uslovno upisati, u slučaju kada postupak za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju nije završen prije isteka roka za podnošenje prijave za upis.

U slučaju da zahtjev za nostrifikaciju, odnosno ekvivalenciju inostranog svjedočanstva bude odbijen ili ako inostrano svjedočanstvo na osnovu nostrifikacije, odnosno ekvivalencije na daje pravo na upis na izabrani studijski program Univerziteta, smatraće se da uslovni upis nije ni izvršen.

Student strani državljanin ima status studenta koji plaća školarinu.

 

 

Školarina

 

Školarina za osnovne studije Fakulteta za informacione tehnologije iznosi:

1400€ kada se uplata vrši od jednom (jednokratno), 1500€ ukoliko se uplata vrši iz dva puta (semestralno) i 1550€ ukoliko se uplata vrši na rate.

 

Školarina za specijalističke (jednogodišnje) studije Fakulteta za informacione tehnologije iznosi:

1200€ bez obzira na način plaćanja (jednokratno, dvokratno ili  na rate).

 

Školarina za master (dvogodišnje) studije Fakulteta za informacione tehnologije iznosi:

1400€ bez obzira na način plaćanja (jednokratno, dvokratno ili  na rate).

 

Školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa, dvokratno - semestralno (prvi dio pri upisu, a drugi najkasnije do petog u mjesecu u kojem počinje ljetnji semestar) ili u ratama, na način što se pri upisu uplaćuje 20%, a ostatak školarine u deset jednakih rata, po godini upisa.